Kan to per­soner som ik­ke er tvil­lin­ger ha sam­me DNA?

Visste Du At? (Norway) - - GENETIKK OG EVOLUSJON -

Det gen­etis­ke mang­fol­det hos mennesket som art, er fak­tisk be­mer­kel­ses­ver­dig lite. Hos to per­soner som ik­ke er i slekt er det ba­re rundt ett base­par per tu­sen som er for­skjel­lig. Hos oran­gu­tan­ger er tal­let mer enn det dob­belte. På den and­re si­den fin­nes det rundt tre mil­lio­ner base­par i men­nes­kets arve­ma­te­ria­le, så det fin­nes gjen­nom­snitt­lig tre mil­lio­ner gen­etis­ke for­skjel­ler mel­lom to per­soner som ik­ke er i slekt. De fles­te av dis­se er en­kelt­nuk­le­otid po­ly­mor­fi­er (SNP – sing­le­nucle­oti­de po­ly­morp­hism), der ba­re én bok­stav i den gen­etis­ke ko­den er end­ret. Det fin­nes om­kring 20 mil­lio­ner en­kelt­nuk­le­otid po­ly­mor­fi­er i men­nes­kets arve­mas­se. Det be­tyr at sann­syn­lig­he­ten for at to per­soner skal ha sam­me arve­mas­se, er like stor som sann­syn­lig­he­ten for at man skal trek­ke de sam­me tre mil­lio­ner kor­te­ne to gan­ger fra en kort­stokk med 20 mil­lio­ner kort!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.