HVOR­DAN OPP­STOD LI­VET PÅ JOR­DA?

Visste Du At? (Norway) - - PLANETEN VÅR -

En hy­po­te­se er at jern­sul­fid som spru­tet ut av dyp­hav­s­vul­ka­ne­ne byg­de en fast mas­se med meng­der av små kam­me­re. Der kun­ne enk­le bio­lo­gis­ke mo­le­ky­ler kon­sen­tre­res og sam­les ved hjelp av ener­gi fra re­doks­re­ak­sjo­ner – kje­mis­ke re­ak­sjo­ner der en for­bin­del­se re­du­se­res mens en an­nen ok­si­de­res.

I føl­ge pans­perm­te­ori­en kan fer­dig dan­ne­de levende cel­ler el­ler spo­rer ha kom­met hit fra det ytre rom via ko­me­ter. John Sut­her­land ved Cam­brid­ge Uni­ver­sity i Mas­sachu­setts har se­ne­re kom­met fram til et mu­lig kom­pro­miss mel­lom de to teori­ene – nem­lig at ko­me­ter kan ha ført med seg hydro­gencya­nid, som så har rea­gert med hydro­gen­sul­fid som al­le­re­de fan­tes på jor­da. Dis­se to for­bin­del­se­ne dan­net der­med de første bygge­stei­ne­ne for nuk­lein­sy­rer.

Opp­stod li­vet på jor­da i hydro­ter­mis­ke kil­der, el­ler kom det hit med en ko­met?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.