Kan in­sam­let kar­bon­di­ok­sid lag­res i ver­dens­ha­ve­ne?

Visste Du At? (Norway) - - PLANETEN VÅR -

Å sam­le inn kar­bon­di­ok­sid (CO ) for å be­gren­se den glo­ba­le opp­var­min­gen kan kan­skje vir­ke som en god idé. Men spørs­må­let er hvor man skal lag­re den. En bil­lig løs­ning er å pum­pe kar­bon­di­ok­sid ned i hav­dy­pet. Pro­ble­met er imid­ler­tid at gas­sen er gift for ha­vets dyr og plan­ter. Når kar­bon­di­ok­sid rea­ge­rer med hav­van­net, vil det dess­uten dan­nes en syre som vil­le gi økt miljø­ri­si­ko. Lag­ring un­der jord­over­fla­ten el­ler un­der hav­bun­ne­ne er tro­lig mind­re ri­si­ka­belt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.