Hvil­ke tids­so­ner bru­kes ved Nord­po­len og Syd­po­len?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Jor­das ro­ta­sjon gjør at tids­so­ne­ne be­stem­mes av lengde­gra­de­ne som strek­ker seg mel­lom po­le­ne. Men ved selve po­le­ne mø­tes alle lengde­gra­der, så tek­nisk sett be­fin­ner po­le­ne seg i alle tids­so­ner sam­ti­dig. I prak­sis vel­ger po­lar­fors­ker­ne rett og slett den tids­so­nen som pas­ser dem best. På McMurdo-sta­sjo­nen i Antarktis, har man for ek­sem­pel valgt å ha New Zea­landsk tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.