Har dyr for­skjel­li­ge blod­ty­per?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Ja! Hvis det ak­tu­el­le dy­ret har blod (en­kel­te ar­ter har ik­ke det), så har det også arts­spe­si­fik­ke «blod­ty­per». Ak­ku­rat som hos mennesket, be­stem­mes blod­ty­pe­ne av blo­dets sam­men­set­ning: hvil­ke anti­stof­fer det inne­hol­der, og egen­ska­pe­ne hos de pro­tei­ne­ne som sit­ter uten­på de røde blod­cel­le­ne. Alle men­nes­ker til­hø­rer en av de fire sto­re blod­ty­pe­ne (selv om det fin­nes he­le 35 un­der­grup­per). Hos hun­der har man fun­net fire ho­ved­blod­ty­per (DEA-sys­te­met) og tret­ten uli­ke un­der­grup­per. Hes­ter har til sam­men åtte blod­grup­per, og kat­ten har tre. I 1667 fikk en 15 år gam­mel gutt blod fra et lam, uten at det ut­løs­te noen livs­tru­en­de al­ler­gisk re­ak­sjon!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.