KAN JEG OVER­LE­VE Å HOP­PE FALLSKJERM GJEN­NOM EN TORDENSKY?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

1. FØR DU LØ­SER UT FALLSKJERM­EN

Det kan gjø­re vondt å fal­le fritt gjen­nom reg­net, for når du fal­ler så raskt, pis­ker reg­net deg i an­sik­tet i en has­tig­het på opp mot 200 km/t. Fa­ren for å bli truf­fet av ly­net er dess­uten stør­re in­ne i en tordensky enn på bak­ken, etter­som den myke krop­pen din le­der elek­tri­si­tet bedre enn luf­ten rundt deg. Lyn i nær­he­ten kom­mer der­for til å hop­pe til deg før de fort­set­ter mot bak­ken. Det skjer med fly også, men her er pas­sa­sje­re­ne tryg­ge, etter­som ly­net av­le­des av fly­ets me­tall­skrog.

2. NÅR DU HAR LØST UT FALLSKJERM­EN

Om du prø­ver å pas­se­re gjen­nom tor­den­sky­en med åpen fallskjerm, blir si­tua­sjo­nen be­trak­te­lig ver­re. Tur­bu­len­sen kan for­år­sa­ke at li­ne­ne sur­rer seg sam­men, el­ler at du set­ter deg fast i fall­skjerm­du­ken. Luft­strøm­mer kan få deg til å sti­ge i ste­det for å fal­le. Du kan fak­tisk fø­res så høyt opp at du kve­les i den tyn­ne luf­ten, el­ler fry­ser ihjel. I 1959 ble den ame­ri­kans­ke pi­lo­ten Wil­liam Ran­kin skutt ut av et krigs­fly og rett inn i en storm. Det tok 40 mi­nut­ter før han nåd­de bak­ken. Da had­de han for­frys­nin­ger og al­vor­li­ge trykk­fall­ska­der.

Det er ut­ført en vel­lyk­ket trans­fu­sjon mel­lom et lam og et menns­ke - men det er ik­ke noe vi an­be­fa­ler å prø­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.