Hva skjer hvis hav­ni­vå­et sti­ger to me­ter?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

I lø­pet av de sis­te 20 åre­ne har hav­ni­vå­et ste­get med om lag 3,2 mm i året. Det er dob­belt så mye som gjen­nom­snit­tet på 1900-tal­let. Man­ge eks­per­ter reg­ner nå med at hav­ni­vå­et kan sti­ge yt­ter­li­ge­re to me­ter in­nen år 2100. I så fall blir man­ge av by­ene våre lig­gen­de un­der vann. Men hav­ni­vå­et er ik­ke kon­stant over­alt på jor­da. Hav­strøm­mer og land­mas­se­nes form gjør at van­net i Stille­ha­vet og Kina­ha­vet al­le­re­de er om­lag 30 cm høy­ere enn gjen­nom­snit­tet. Kraf­tig regn får salt­inn­hol­det i van­net til å mins­ke, sam­ti­dig som hav­van­nets tett­het syn­ker, og der­med sti­ger også hav­ni­vå­et ras­ke­re i dis­se om­rå­de­ne.

Før­ti pro­sent av ver­dens be­folk­ning bor in­nen 10 mil fra kys­ten, og 250 mil­lio­ner men­nes­ker bor mind­re enn fem me­ter over ha­vet. Or­ka­ner og storm­by­ger kan for­ster­ke små stig­nin­ger i hav­ni­vå­et dra­ma­tisk. Over­svøm­mel­ser som man tid­li­ge­re reg­net med én gang per år­hund­re, in­tref­fer nå gjen­nom­snitt­lig en gang per ti­år. USA har 20 000 kilo­me­ter kyst å be­skyt­te, noe som vil kos­te 15 mil­li­ar­der dol­lar. For Bang­la­desh ser det enda dyst­re­re ut. Her trengs det 10 me­ter høye mu­rer langs to­talt 8000 kilo­me­ter kyst­lin­je. Uten sli­ke dem­nin­ger vil lan­det mis­te mer enn 16 pro­sent av land­area­let sitt, der­iblant man­gro­ve­sko­ge­ne i elve­del­ta­et Sundar­ban, som er et av de sis­te ste­de­ne hvor det fort­satt fin­nes ben­gals­ke tig­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.