Hvorfor plyst­rer det rundt noen høye byg­nin­ger når det blå­ser?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

AI er ik­ke det sam­me som auto­ma­ti­se­ring el­ler ro­bo­ter i fab­rik­ker, så Al tar ik­ke så man­ge job­ber. Ak­ku­rat som in­ter­nett, er Al en tek­nikk som åp­ner nye mu­lig­he­ter og ska­per helt nye bran­sjer. De første job­be­ne som ska­pes er stil­lin­ger som data­ut­vik­le­re, Al-eks­per­ter og fors­ke­re, samt sel­ge­re og mar­keds­fø­rings­per­so­nell for nye Al­fir­ma­er. And­re nye job­ber er tje­nes­ter som ut­byg­ge­re, ju­ris­ter og of­fent­lig an­sat­te som kan hjel­pe sam­fun­net med å til­pas­se seg den nye tek­no­lo­gi­en. Til tek­no­lo­gis­ke kon­struk­sjo­ner som selv­kjø­ren­de bi­ler og smar­te byg­nin­ger, kom­mer vi dess­uten til å tren­ge bygg­nings­ar­bei­de­re, in­ge­ni­ø­rer og ar­ki­tek­ter som kan byg­ge den nye in­fra­struk­tu­ren. Alt i alt blir det vel­dig man­ge nye ar­beids­plas­ser. Når vin­den blå­ser for­bi byg­nin­ger med al­ko­ver, ven­ti­la­sjons­sys­te­mer el­ler and­re ar­ki­tek­to­nis­ke de­tal­jer, kan det opp­stå en plyst­re­lyd – om­trent som når noen blå­ser over åp­nin­gen på en flas­ke el­ler ett vann­rør. Den 169 me­ter høye bygg­nin­gen Beet­ham Tow­er i Man­ches­ter gir for ek­sem­pel fra seg en tone rett un­der en­strø­ken C. In­ge­ni­ø­re­ne er i ferd med å end­re ut­for­min­gen av de­tal­je­ne som for­år­sa­ker pro­ble­met, slik at det ik­ke blir så mye lyd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.