GULL OG BABYHÅR?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Selv om du ik­ke har noen gull­plom­ber i ten­ne­ne, har du om lag 2 mg gull i krop­pen. Hvis det var mu­lig å ut­vin­ne det, vil­le du kun­ne sel­ge det for rundt 60 øre. Sped­barn un­der tre må­ne­der har mer gull i hå­ret enn eld­re men­nes­ker. Det kom­mer fra mo­rens bryst­melk, og kon­sen­tra­sjo­nen kan bli dob­belt så høy som gjen­nom­snit­tet i jord­skor­pen.

1.

Etter­som gull ik­ke rea­ge­rer med noe, fin­nes det som nan­o­par­tik­ler i hav­vann og jord. Plan­ter og dyr tar opp en del av dis­se nan­o­par­tik­le­ne, og selv vi men­nes­ker får dem i oss via næ­ring­skje­den. Krop­pen re­gu­le­rer om­sorgs­fullt kon­sen­tra­sjo­nen av bio­lo­gisk ak­ti­ve me­tal­ler som sink og kob­b­ber. Et even­tu­elt over­skudd skil­les ut via hud og hår. Selv om gull er uska­de­lig, kvit­ter krop­pen seg med det på sam­me måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.