... NÅR JEG SPI­SER SUK­KER?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Suk­ker er cel­le­nes vik­tigs­te energi­kil­de. Sam­men­sat­te karbo­hy­dra­ter som sti­vel­se bry­tes ned til enk­le suk­ker­ar­ter i for­døy­el­sen, og for­bren­nes der­et­ter i cel­le­ne for å gi ener­gi. Nor­malt fin­nes det om lag 5 g suk­ker i blod­om­lø­pet (om­trent én te­skje). Det er ba­re 20 ka­lo­ri­er, og hol­der til en fem mi­nut­ters gå­tur.

Hjer­nen

Suk­ker får hjer­nen til å fri­gi dopa­min og opio­i­der, krop­pens egne ny­tel­ses­stof­fer. Rot­ter som får mat med høyt suk­ker­inn­hold be­gyn­ner å opp­fø­re seg som nar­ko­ma­ne.

Le­ve­ren

Le­ve­ren bru­ker frukto­se til å pro­du­se­re fett ved hjelp av li­po­ge­ne­sen. For høyt suk­ker­inn­tak gir økt ri­si­ko for at fett sam­les i le­ver­cel­le­ne og gir le­ver­ska­der.

Ten­ne­ne

Bak­te­ri­er, som strepto­coc­cus mu­tans, spi­ser suk­ker­res­ter i mun­nen og om­gjør dem til melke­syre. Melke­sy­ren lø­ser opp mi­ne­ra­le­ne i tann­emal­jen.

Buk­spytt­kjer­te­len.

Når blod­suk­ke­ret sti­ger, sti­mu­le­res be­ta­cel­le­ne som fri­gir in­su­lin. Det gir le­ve­ren og musk­le­ne sig­nal om å be­gyn­ne å klar­gjø­re glu­ko­se til lag­ring i krop­pen. Når varm­luft sti­ger opp­over, er vann­dam­pen usyn­lig til luf­ten blir til­strek­ke­lig av­kjølt til å kon­den­se­res som vann­drå­per. Det­te skjer i høy­de med un­der­si­den av sky­en. Der­som det sti­ger opp mer vann­damp neden­fra, vokser sky­en opp­over og blir luf­tig på over­si­den. Un­der­si­den for­blir flat.

Hud­en

Glu­ko­se og frukto­se bin­der sam­men amino­sy­rer som om­gjør kol­la­gen og elas­tin til for­bin­del­ser som gir ryn­ker.

Hjer­tet

Høye in­su­lin­nivå­er i blo­det gjør at mus­kel­cel­le­ne rundt blod­ka­re­nes veg­ger vokser ras­ke­re enn nor­malt. Da sti­ger blod­tryk­ket, som øker fa­ren for hjerte­syk­dom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.