Hvor­dan kan fors­ke­re be­va­re his­to­ris­ke byg­nin­ger di­gi­talt?

Visste Du At? (Norway) - - VISSTE DU AT? -

Man­ge vik­ti­ge byg­nin­ger har blitt øde­lagt av jord­skjelv og bran­ner. I den se­ne­re tid har tu­sen­vis av his­to­ris­ke mo­nu­men­ter blitt jev­net med jor­den på grunn av krig el­ler re­li­giø­se kon­flik­ter. Di­gi­tal skan­ning er en måte å be­va­re his­to­ri­en vår på. Ved hjelp av la­ser­skan­ner og ka­me­ra (noen gan­ger fast­mon­tert på dro­ner), skan­nes byg­nin­ger og arte­fak­ter tre­di­men­sjo­nalt. Se­ne­re kan det skan­ne­de ob­jek­tet gjen­ska­pes ved hjelp av en data­ma­skin som kan fram­stil­le iden­tis­ke 3D-mo­del­ler, der alle syn­li­ge de­tal­jer er tatt med. Nå er det ba­re å ta på seg VR-bril­le­ne og be­sø­ke ob­jek­tet vir­tu­elt når som helst. Ak­ku­rat nå bru­kes den­ne tek­nik­ken til å be­va­re den 3000 år gam­le byen Vol­ter­ra i Tos­ca­na i Ita­lia.

Det ro­mers­ke tea­te­ret i Vol­ter­ra blir nå do­ku­men­tert for etter­føl­ger­ne våre ved hjep av 3D-skan­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.