Lykke­te­ori­en

Vitenskapens vei til lykken - - Forside - Da­ni­el Ben­nett, re­dak­tør

Al­bert Ein­stein er kan­skje mest kjent for re­la­ti­vi­tets­te­ori­en. Lykke­te­ori­en hans er nok der­imot litt mer bruk­bar for deg og meg. En gang i 1922 satt Ein­stein på et ho­tell­rom i Tokyo, hvor han skrib­let ned noen tan­ker om lyk­ke på ho­tel­lets brev­pa­pir. I fjor ble dis­se no­ta­te­ne solgt for over tolv mil­lio­ner kro­ner. Hvem sa at lyk­ke ikke kan kjø­pes for pen­ger? Så – hva slags dy­re­bar vis­dom var det som fikk noen til å hos­te opp en slik sum? «Et stil­le og nøy­somt liv gir mer lyk­ke enn stre­ben etter suk­sess, som in­ne­bæ­rer en per­ma­nent uro.»

Det er klo­ke ord. Ett år­hund­re se­ne­re kan forsk­ning av­slø­re hvor­for et ro­lig og nøy­somt liv vir­ke­lig er vei­en til lyk­ke. I det­te bo­k­a­si­net for­kla­rer noen av ver­dens frems­te fors­ke­re sam­men­hen­gen mel­lom livs­stil og sinns­stem­ning. Vi ser nær­me­re på hvor­dan en ur­ban livs­stil på­vir­ker vår men­ta­le helse, hvor­dan bak­te­ri­er end­rer fø­lel­se­ne våre, hvor­for smer­te noen gan­ger er bra for oss, og hvor­dan so­sia­le medi­er fak­tisk gjør oss anti­so­sia­le.

I til­legg av­slø­rer vi at lyk­ke fak­tisk kan kjø­pes for pen­ger – bare du bru­ker dem rik­tig. Du kan også lese om hvor­dan du over­vin­ner vin­ter­de­pre­sjo­nen, hvor­dan du ska­per et hyg­ge­lig hjem – og hvor­dan du kan dan­se deg glad!

Vi ser også nær­me­re på ver­dens lyk­ke­ligs­te land – Nor­ge.

God for­nøy­el­se!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.