Bil­der som vek­ker fø­lel­ser i deg

Vitenskapens vei til lykken - - Innhold -

Kjen­ner du var­men bre seg når du ser dis­se bil­de­ne? Da er du ikke ale­ne. Bil­der av dyr som er søte og rare får oss som of­test til å smi­le.

Utal­li­ge stu­di­er vi­ser at bil­der av søte baby­er ut­lø­ser det kje­mis­ke stof­fet dopa­min som er for­bun­det med vel­være. Det ut­lø­ses også av dop, sex og for­els­kel­se. Fors­ker­ne kal­ler det « baby sche­ma »-ef­fek­ten, for­di dopa­mi­net ut­lø­ses også når vi ser vis­se trekk hos patte­dyr­un­ger, som sto­re øyne og et stort hode i for­hold til krop­pen.

Sam­ti­dig vi­ser forsk­ning rundt for­hol­det vårt til hun­der at «kjær­lig­hets­hor­mo­net » oksytocin øker når vi er sam­men med vov­sen vår. Ikke rart at de kal­les men­nes­kets bes­te venn. Men hvor­for sy­nes vi at dyr som opp­fø­rer seg men­nes­ke­lig, er så mor­somt, som sji­raf­fen som rek­ker tun­ge? In­gen vet helt sik­kert. Det er mu­lig at opp­før­se­len de­res styr­ker ego­et vårt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.