… OG HVA FØ­LER DU NÅ?

Vitenskapens vei til lykken - - En Tankevekker… -

Dårlig sam­vit­tig­het? Det er fullt for­ståe­lig. Dis­se bil­de­ne set­ter i gang man­ge ne­ga­ti­ve fø­lel­ser. Det er for­di vi for­står at dy­re­ne li­der på grunn av noe men­nes­ker har gjort. Det kan være di­rek­te, som for ek­sem­pel ty­v­jakt, el­ler gjen­nom vårt over­for­bruk av res­sur­ser, når vi pum­per ut CO som gir jor­da fe­ber, el­ler 2 fyl­ler den med plast­søp­pel.

Skyld­fø­lel­se er en vel­dig men­nes­ke­lig ting, og den gjør oss ulyk­ke­lig – forsk­ning pe­ker fak­tisk på at den kan spil­le en stor rol­le når det gjel­der de­pre­sjon. Men for­tvil ikke; nye stu­di­er vi­ser at skyld­fø­lel­se kan være nøk­ke­len til pro­so­si­al ad­ferd – den mo­ti­ve­rer oss til å gjø­re noe bra. Så hvil­ke gode hand­lin­ger får dis­se bil­de­ne deg til å gjø­re mer av?

DEN­NE SI­DEN: En suppe­skil­pad­de tror at plast­po­sen er en glass­ma­net. Man an­tar at 300 000 tonn plast (til­sva­ren­de 1500 blå­hval) fly­ter rundt i ha­ve­ne våre. MOT­SATT SIDE: (fra øverst til venst­re mot høy­re) : En svar­tand blir red­det fra olje­søl etter at en olje­tan­ker ha­va­rer­te i Pem­bro­kes­hi­re i Wa­les. Glo­bal opp­var­ming an­ses som år­sa­ken til at po­li­sen smel­ter og is­bjør­ne­ne tvin­ges til å jak­te nær­me­re be­byg­gel­sen. Det fin­nes kun 4000 tig­re som le­ver fritt, man­ge er fan­get og solgt på det svar­te mar­ke­det. Væp­ne­de vak­ter be­skyt­ter et nord­lig hvitt nes­horn som dess­ver­re nå er ut­dødd. En ape­katt gjør kuns­ter for men­nes­ker i He­nan-pro­vin­sen i Ki­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.