LI­TEN, MEN MEK­TIG

Bak­te­ri­er er kun få mikro­me­ter i om­krets og er til og med mind­re enn røde blod­le­ge­mer.

Vitenskapens vei til lykken - - Vitenskapelig Lykke -

De fles­te bak­te­ri­er er en­cel­le­de, men dis­se cel­le­ne er vel­dig for­skjel­lig fra cel­le­ne som men­neske­krop­pen er byg­get opp av. Bak­te­rie­cel­ler har in­gen kjer­nemem­bran. På sam­me måte som kro­mo­so­mer i DNA har bak­te­ri­er små, eks­tra «løk­ker » av DNA kalt pla­s­mi­der. De mang­ler også struk­tu­rer som mi­to­kond­ri­er – «bat­te­ri­ene» i våre egne cel­ler. Der­imot har så å si alle bak­te­ri­er en celle­vegg.

Noen bak­te­ri­er kan ut­nyt­te noe ener­gi, mens and­re gjør nyt­te av kje­mis­ke re­ak­sjo­ner, som or­ga­nis­ke el­ler uor­ga­nis­ke sam­men­set­nin­ger for å dri­ve pro­ses­sen i cel­len. Bak­te­ri­el­le cel­ler er ofte ikke leng­re enn noen få mikro­me­ter ( μm). Cel­len i melke­syre­bak­te­ri­en Lac­to­bacil­lus, for ek­sem­pel, er ca. 3 μm lang. Våre egne cel­ler kan imid­ler­tid va­riere vold­somt i stør­rel­se. Røde blod­cel­ler er som re­gel 7 μm i om­krets. Og egg­cel­len, den al­ler størs­te cel­len i men­nes­ket, kan bli opp­til 120 μm – om­trent så bredt som et men­nes­ke­lig hår­strå.

3 mikro­me­ter er stør­rel­sen på en Lac­to­bacil­lus- cel­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.