MAGEFØLELSEN

Pro­bio­ti­ka og pre­bio­ti­ka sies å ha helse­brin­gen­de egen­ska­per. Men hva er for­skjel­len på dem?

Vitenskapens vei til lykken - - Vitenskapelig Lykke -

Pre­bio­ti­ka er sub­stan­ser som vi ikke kan for­døye, men som vi an­tar frem­mer de «gode» bak­te­ri­e­ne i tar­men. Pre­bio­ti­ka fin­nes na­tur­lig i noen næ­rings­stof­fer, der­iblant karbo­hy­dra­ter som frukto­o­li­go­sak­kari­der, galakto­o­li­go­sak­kari­der og in­u­lin.

Pro­bio­ti­ka er le­ven­de mik­ro­ber som har en helse­brin­gen­de ef­fekt. De fin­nes som of­test i drik­ke, yog­hurt el­ler tab­let­ter. En av de mest kart­lag­te pro­bio­ti­ka­ene er melke­syre­ar­te­ne Lac­to­bacil­lus og Bi­fido­bac­te­ri­um.

Pro­bio­ti­ka­ens helse­ef­fek­ter er spe­si­fikk for hver stam­me, og uli­ke pro­duk­ter inne­hol­der uli­ke bak­te­rie­stam­mer. I Nor­ge er det in­gen of­fi­si­el­le an­be­fa­lin­ger for inn­tak av pro­bio­tis­ke bak­te­ri­er. Men det sel­ges mei­eri­pro­duk­ter som er til­satt pro­bio­tis­ke bak­te­ri­er, og det­te opp­ly­ses om på em­bal­la­sjen.

Iføl­ge en mar­keds­un­der­sø­kel­se ut­ført av BCC Rese­arch vil salg av pro­bio­ti­ka på glo­balt nivå øke med 250 mrd. i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.