KJØP R OPP­LE­VEL­SE

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Ni­co­le Man­tie på 37 år og man­nen hen­nes Dean er et av pa­re­ne vi møt­te gjen­nom forsk­nin­gen. De drøm­te om å rei­se på sa­fa­ri i Afri­ka. De had­de imid­ler­tid ak­ku­rat kjøpt et hus med et bad som treng­te full re­no­ve­ring, så de tenk­te at de måt­te ven­te. Men da de hør­te ven­ne­ne for­tel­le om sine ma­gis­ke sa­fari­tu­rer, be­stem­te de seg for å rei­se, og lot bad være bad.

Det er fris­ten­de å kal­le det uvet­tig slø­se­ri når noen vel­ger å dra på sa­fa­ri i ste­det for å in­ves­te­re i et godt bade­rom. Men ti­år med forsk­ning be­kref­ter at de fak­tisk tok en klok av­gjø­rel­se. Stu­di­er vi­ser at folk blir lyk­ke­li­ge­re av å kjø­pe opp­le­vel­ser enn av å kjø­pe ma­te­ri­el­le ting. Det er for­di opp­le­vel­se­ne brin­ger oss mer i kon­takt med and­re men­nes­ker, mens ting gjer­ne ny­tes på egen hånd. Col­le­ge of Bu­si­ness ved Stony Brook Uni­ver­sity i New York har ut­ført forsk­ning som vi­ser at å opp­le­ve noe ale­ne ikke ga mer lykke­fø­lel­se sam­men­lik­net med det å kjø­pe en kon­kret ting.

Opp­le­vel­ser ska­per også bed­re histo­ri­er. I en stu­die fra Uni­ver­sity of Co­lo­ra­do fant fors­ker­ne at frem­me­de par lik­te bed­re å snak­ke om opp­le­vel­ser de had­de kjøpt enn ting de had­de kjøpt, og det før­te til at de lik­te hver­and­re bed­re. Ni­co­le ges­ti­ku­le­rer og ler mens hun for­tel­ler om sji­raf­fen som kys­set hen­ne da hun var på sa­fa­ri. Uan­sett hva du måt­te mene om ut­veks­ling av spytt mel­lom dyr og men­nes­ker, så er den­ne his­to­ri­en ube­ta­le­lig, og hak­ket mer in­ter­es­sant enn en for­tel­ling om å set­te inn en ny do.

OPP­LE­VEL­SER PÅ CV-EN

Noen men­nes­ker opp­sø­ker eks­tre­me opp­le­vel­ser som de kan leg­ge til på det fors­ker­ne kal­ler en «opp­le­vel­ses- cv». Ni­co­le og Dean bod­de på et ho­tell i Ke­nya hvor gjes­te­ne til sta­dig­het ble vek­ket av en alarm om nat­ten. Det kan være nok til å øde­leg­ge fe­rien for man­ge, men Ni­co­le og

Dean var hen­ryk­te. De øns­ket å se «De fem sto­re» (ele­fant, nes­horn, kaffer­bøf­fel, leo­pard og løve), og alar­men vars­let gjes­te­ne om at dy­re­ne var i nær­he­ten.

Nye un­der­sø­kel­ser som er ut­ført ved Cor­nell Uni­ver­sity, vi­ser at det er mind­re sann­syn­lig at vi ang­rer på opp­le­vel­ser vi har kjøpt enn ma­te­ri­el­le ting vi har kjøpt. Fors­ker­ne ba stu­den­te­ne om å ten­ke på ting og opp­le­vel­ser de had­de kjøpt, og de­ret­ter be­skri­ve det størs­te bom­kjø­pet. De fles­te stu­den­te­ne opp­ga at de ang­ret på et ma­te­ri­elt kjøp. Når det gjaldt opp­le­vel­ser, opp­ga der­imot over 80 pro­sent at de ang­ret på at de ikke kjøp­te dem da de had­de sjan­sen. År­sa­ken var, iføl­ge stu­den­te­ne, at opp­le­vel­ser vir­ker uer­stat­te­li­ge, og der­med føl­te de stør­re an­ger for ikke å ha kjøpt dem.

I skri­ven­de stund står Ni­co­les bad fort­satt uoppus­set, men hun sier: «Jeg vil­le ikke ha byt­tet min­ne­ne fra den tu­ren for alt i ver­den. Ikke en­gang et split­ter nytt hus.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.