KJØP TID

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Pen­ger kan alt­så gjø­re deg i stand til å dra på fe­rie, men de kan også for­vand­le de grå og kje­de­li­ge si­de­ne ved li­vet ditt. En av to un­der­teg­ne­de (Mike) ha­ter for ek­sem­pel å ta opp­vas­ken. I en stu­die av psy­ko­log Da­ni­el Kahn­e­man kom det fram at hu­sar­beid, ikke over­ras­ken­de, er blant de minst hyg­ge­li­ge tin­ge­ne vi bru­ker tid på. Kahn­e­mans funn ty­der imid­ler­tid på at sinns­stem­nin­gen vår av­hen­ger mer av hva vi gjør med ti­den vår og hvem vi til­brin­ger den sam­men med, enn de ge­ne­rel­le leve­kå­re­ne våre. Så i ste­det for å kjø­pe en fi­ne­re bil el­ler et stør­re hus, får vi det bed­re hvis vi in­ves­te­rer i noe som re­du­se­rer ti­den vi bru­ker på det som gjør oss mind­re lyk­ke­li­ge i hver­da­gen.

TID ER PEN­GER

Da den and­re un­der­teg­ne­de (Liz) fikk baby, ble hun holdt vå­ken om­trent hver natt med den søvn­løse baby­en. Liz had­de prøvd alle søvn­stra­te­gi­ene som var å opp­dri­ve på in­ter­nett, da hun av­tal­te at en kvin­ne ved navn Clau­dia skul­le kom­me på hjemme­be­søk. Kvin­nen had­de ord på seg for å få et­hvert barn til å sove. Clau­dia var ikke bil­lig – Liz kun­ne ha kjøpt seg høyt­ta­ler­ne hun len­ge had­de sik­let på for sam­me pri­sen. Men da Clau­dia lær­te baby­en å sove bed­re, gjor­de hun noe høyt­ta­ler­ne ikke kun­ne klart – hun for­vand­let Liz’ våke­net­ter til time­vis med lyk­ke­lig søvn.

Man­ge av inn­kjø­pe­ne vi gjør har li­ten be­tyd­ning for hvor­dan vi til­brin­ger ti­den i hver­da­gen. Men det er lett å til­leg­ge en ny ting du har lyst på po­ten­si­el­le for­de­ler. Det­te for­ster­kes når vi sam­men­lik­ner pri­se­ne på pro­duk­ter. Et ste­reo­an­legg med ti høyt­ta­le­re vir­ker mye bed­re enn et med seks, og de eks­tra 2000 kro­ne­ne må jo være verdt det. Fors­ke­re ved Uni­ver­sity of Chi­ca­go fant ut at folk har en tendens til blå­se opp for­de­le­ne som de fire eks­tra høyt­ta­ler­ne an­gi­ve­lig har, i et for­søk på å rett­fer­dig­gjø­re at fire høyt­ta­le­re mer vil gjø­re dem lyk­ke­li­ge­re. Nes­te gang du vur­de­rer å kjø­pe en ny ting, ta tirs­dags­tes­ten først: Tenk på hvor­dan tin­gen vil på­vir­ke li­vet ditt nes­te tirs­dag. Forsk­ning vi­ser at den­ne enk­le tanke­øvel­sen gjør at tenden­sen til å over­dri­ve hvor lyk­ke­li­ge vi blir av ting, for­svin­ner.

Ved å ten­ke over hvor­dan inn­kjøp vil på­vir­ke

«Opp­merk­som­het på tid i ste­det for pen­ger fø­rer til lyk­ke­li­ge­re hand­lin­ger.»

hver­da­gen din, end­res be­slut­nin­ger om pen­ger til be­slut­nin­ger om tid. Med end­rin­gen føl­ger en skjult bo­nus: Opp­merk­som­het på tid i ste­det for pen­ger gjør at man trek­kes mot lyk­ke­li­ge­re hand­lin­ger. En stu­die som ble gjen­nom­ført på en kafé i Phi­ladel­phia, il­lust­re­rer det­te: Del­ta­ker­ne ble bedt om å ten­ke på en­ten tid el­ler pen­ger. De med pen­ger i tan­ke­ne end­te opp med å job­be mer da de var på kafé, mens de som tenk­te på tid, eg­net mer tid til å være sam­men med and­re. Og det er noe av det bes­te men­nes­ker vet.

For en stund si­den skjed­de det noe mer­ke­lig med mini­ban­ker rundt om i spans­ke byer. Mini­ban­ke­ne spyt­tet ut kon­vo­lut­ter med 100 euro, uten at man treng­te ver­ken kort el­ler kode. Det var bare én be­tin­gel­se: De som bruk­te mini­ban­ken, måt­te sva­re ja på om de var vil­li­ge til å bru­ke pen­ge­ne på and­re. De som kom over dis­se mini­ban­ke­ne, som vis­te seg å være satt ut av Co­ca- Co­la, bruk­te pen­ge­ne på man­ge for­skjel­li­ge må­ter. Noen av de gode gjer­nin­ge­ne ble fil­met: En ung mann sat­te en tre­hjuls­syk­kel på trap­pen til en barne­fa­mi­lie, en an­nen ga tea­ter­bil­let­ter til et eld­re par i par­ken. Gav­mild­he­ten ble et vel­lyk­ket mar­keds­fø­rings­stunt for Co­ca- Co­las mot­to: «Share the hap­pi­ness.»

Co­ca- Co­las penge­ut­de­ling min­ner om et eks­pe­ri­ment vi gjor­de for en tid til­ba­ke. Stu­den­ten La­ra Ak­nin ga til­fel­di­ge per­soner på ga­ten i Van­cou­ver i Ca­na­da 5 el­ler 20 dol­lar, og ba dem om å bru­ke dem i lø­pet av da­gen.

Hun ba halv­par­ten om å bru­ke pen­ge­ne på noen and­re, mens den and­re halv­de­len skul­le bru­ke pen­ge­ne på seg selv. Vi tok kon­takt med dem sam­me kveld og spur­te hvor­dan det had­de gått. De som had­de brukt pen­ge­ne på and­re, føl­te seg lyk­ke­li­ge­re enn dem som had­de brukt dem på seg selv.

Det er selv­sagt sjel­den en mini­bank el­ler en stu­dent kas­ter pen­ger etter deg. Forsk­ning vi­ser imid­ler­tid at å span­de­re på and­re bi­drar til lyk­ke, selv om du bru­ker dine egne hardt tjen­te pen­ger. Den ind­re var­men du kjen­ner når du gir, kan til og med spo­res i fat­ti­ge land der man­ge stre­ver for å få en­de­ne til å mø­tes. Det kan tyde på at be­ho­vet for å føle gi­ver­gle­de er en grunn­leg­gen­de del av det å være men­nes­ke.

GLEDEN VED Å GI

Hvis det­te er til­fel­let, bur­de også små barn kjen­ne gle­de av å hjel­pe and­re. For å prø­ve det ut slo vi oss sam­men med ut­vik­lings­psy­ko­log Ki­ley Ham­lin. Først ga vi sjo­ko­lade­kjeks til noen små­barn. An­sik­te­ne de­res lys­te opp da de fikk god­bi­te­ne, men de ble enda gla­de­re da de fikk lov til å gi bort kjek­se­ne til en snill duk­ke.

Hvis du noen gang har sett et små­barn få et gråte­an­fall for­di det blir bedt om å dele, kan du sak­tens lure på om barn – el­ler voks­ne, for den saks skyld – all­tid opp­le­ver gi­ver­gle­de. Vår forsk­ning vi­ser at gleden ikke kom­mer auto­ma­tisk. Det er stør­re sjan­se for at du fø­ler gi­ver­gle­de når du ser hvor­dan gav­mild­he­ten vir­ker på den and­re. I små­bar­nas til­fel­le fikk de se at duk­ken mum­set lyk­ke­lig i vei på kjek­se­ne den had­de fått.

Be­ho­vet for å føle gi­ver­gle­de er grunn­leg­gen­de men­nes­ke­lig.

Eliza­beth Dunn er pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi ved Uni­ver­sity of Bri­tish Co­lum­bia i Van­cou­ver.

Michael Norton

er pro­fes­sor i mar­keds­fø­ring ved Har­vard Bu­si­ness School.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.