BETAL NÅ, BRUK SE­NE­RE

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Det er ikke bare hva du kjø­per, men også hvor­dan du kjø­per, som be­tyr noe. Det er all­tid fris­ten­de å dra kre­ditt­kor­tet i bu­tik­ken og ta med en ny ting hjem i dag og be­ta­le se­ne­re, i må­ned­li­ge av­drag. Men gjeld stje­ler også mye lyk­ke ut av li­vet ditt. Fors­ke­re ved Uni­ver­sity of Shef­field har ut­ført en stu­die med over 2000 del­ta­ke­re. De fant at per­soner med for­bruks­lån var be­ty­de­lig mind­re lyk­ke­li­ge enn dem som var gjeld­frie.

Vi fore­trek­ker å ut­set­te be­ta­lin­ger for­di det in­stink­tivt fø­les bed­re å be­ta­le mind­re sum­mer. Ad­ferds­øko­no­mer har fun­net ut at det fak­tisk fin­nes en «be­ta­lings­smer­te», som vi for­sø­ker å unn­gå. Fors­ker­ne ved Stan­ford Uni­ver­sity un­der­søk­te shop­pe­re i en Mr-skan­ner. Når shop­per­ne så en dyr vare, opp­sto et ak­ti­vi­tets­møns­ter i hjer­nen som er nært be­slek­tet med møns­te­ret som fram­kal­les når man slår tåa. Men selv om det kan­skje gjør vondt der og da, er det å be­ta­le en sik­re­re vei til lyk­ken.

Å ut­set­te be­ta­lin­gen er alt­så in­gen god idé, men å ut­set­te bru­ken kan ha for­ster­ken­de ef­fekt på lyk­ken. Det gir oss for­vent­nings­gle­de. Fors­ker­ne ved Bre­da Uni­ver­si­te­tet i Ne­der­land kart­la lyk­ken hos over 1000 fe­rie­ren­de i uke­ne før og etter rei­sen. De fant ut at hu­mø­ret de­res fak­tisk var al­ler best før av­rei­se. Å ten­ke til­ba­ke på gode opp­le­vel­ser kan gjø­re deg lyk­ke­lig, men å gle­de seg til en opp­le­vel­se i fram­ti­den er enda bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.