5 RÅD FOR Å TAK­LE VIN­TER­DE­PRE­SJON

Hvis vin­te­ren tyn­ger deg ned, fin­nes det noen grep for å gjø­re li­vet let­te­re.

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Få be­hand­ling

Lys­te­ra­pi, anti­de­pres­si­va kalt se­lek­tiv se­ro­to­nin og psyko­te­ra­pi, som kog­ni­tiv ad­ferds­te­ra­pi, er alle be­hand­lings­for­mer som an­be­fa­les for men­nes­ker med SAD.

Vær ak­tiv

Jevn­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet, sær­lig uten­dørs, kan være po­si­tivt for hu­mø­ret. Det le­der deg vekk fra be­kym­rin­ge­ne og kan set­te fart i endor­fi­ne­ne i hjer­nen som gjør deg i bed­re hu­mør.

Unn­gå stress

Få hjelp til å tak­le stress. Unn­gå trig­ge­re som to­bakk, al­ko­hol og ulov­li­ge stof­fer – can­na­bis og de­pre­sjon hen­ger tett sam­men.

Spis bed­re

Ikke hopp over fro­kos­ten, spis re­gel­mes­sig, hold deg til lang­som­me karbo­hy­dra­ter som full­korns­brød og søt­po­te­ter for å hol­de på ener­gi­en. Mat­va­rer med mye jern, som rødt kjøtt og blad­grønt, mot­vir­ker trett­het.

Vær so­si­al

Å kom­me seg ut og være so­si­al er godt for hu­mø­ret. Når du holder kon­tak­ten med ven­ner og fa­mi­lie, har du også noen å snak­ke med når du er ned­for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.