SOMMERDEPRESJON: Det sam­me, men om­vendt

Noen opp­le­ver se­songde­pre­sjon når det er for lyst!

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Man reg­ner med at det på ver­dens­ba­sis er 5–10 pro­sent som opp­le­ver om­vendt SAD, det vil si sommerdepresjon. Det­te er per­soner som blir de­pri­mert om vår­en og som­mer­en, når da­ge­ne blir leng­re, ly­se­re og var­me­re. I land nær ekva­tor er sommerdepresjon van­li­ge­re enn vin­ter­de­pre­sjon, et­ter­som vin­ter­de­pre­sjon er en sjel­den li­del­se i om­rå­der hvor dag og natt all­tid er like lan­ge. Per­soner med sommerdepresjon har dårlig mat­lyst og fø­ler seg uro­li­ge. De er ikke apa­tis­ke, slik som er til­fel­let hos man­ge med vin­ter­de­pre­sjon.

«Sommerdepresjon er et gans­ke ny­lig opp­da­get fe­no­men som ram­mer re­la­tivt få men­nes­ker, så vi vet fort­satt lite om det », sier dr. Nata­sha Bij­la­ni. «Det er mu­lig at det kan ha noe med var­me og stress å gjø­re.»

Noen psy­kia­te­re hev­der at uro­en som sommerdepresjon for­år­sa­ker, kan ut­lø­se selv­ska­ding el­ler selv­mord. I en stu­die pub­li­sert i tids­skrif­tet JAMA Psychia­try i 2014 ble døds­tall og vær­data gjen­nom 40 år i Øs­ter­rike un­der­søkt nær­me­re. Iføl­ge forsk­nin­gen var det fle­re som be­gikk selv­mord på da­ger med sol­skinn og de ti fore­gå­en­de da­ge­ne. Etter to uker med sol sank imid­ler­tid selv­mords­tal­let. Man bør ikke lese for mye inn i det­te, da det er man­ge fak­to­rer som fø­rer til de­pre­sjon og selv­mord. For­bin­del­sen mel­lom ly­seks­po­ne­ring og psy­kisk helse er li­ke­vel in­ter­es­sant.

På sam­me måte som med vin­ter­de­pre­sjon er det vik­tig å få dia­gno­se og be­hand­ling for å over­vin­ne sym­pto­me­ne ved sommerdepresjon. « Å be­skyt­te seg mot sol­lys og å hol­de seg av­kjølt ved å bade i sjø­en, bru­ke air­con­dition el­ler ta en kald dusj, kan dem­pe sym­pto­me­ne», sier dr. Bij­la­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.