STRESSVAKSINE

Bur­de vi vak­si­ne­re oss mot de fy­sis­ke og ad­ferds­mes­si­ge bi­virk­nin­ge­ne av stress?

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Fors­ke­re har ob­ser­vert at fy­sis­ke og psy­kis­ke pro­ble­mer for­år­sa­ket av stress har en sterk for­bin­del­se med end­rin­ger i im­mun­sys­te­met. Det­te har ba­net vei for mye ny forsk­ning, der man har sett på om en mo­di­fi­se­ring av im­mun­sys­te­met i form av en vak­si­ne kan gjø­re oss mer ro­bus­te mot stress.

Nev­ro­lo­ger ved Co­lum­bia Uni­ver­sity i USA har over­ført im­muncel­ler fra kro­nisk stres­se­de mus til ustres­se­de mus, og de fant at de vak­si­ner­te mu­se­ne var langt mer mot­stands­dyk­ti­ge mot stress og vis­te fær­re sym­pto­mer på de­pre­sjon.

Uav­hen­gig av den­ne forsk­nin­gen har Uni­ver­sity of Co­lo­ra­do mo­di­fi­sert im­mun­sys­te­met til mus med en bakterie som er kjent for å dem­pe angst. Da mu­se­ne ble plas­sert sam­men med ag­gres­si­ve dyr, ble de langt mind­re skremt enn mu­se­ne som ikke var im­mu­ni­sert. De fikk hel­ler in­gen av de stress­re­la­ter­te mage­pro­ble­me­ne som de ikke-im­mu­ni­ser­te mu­se­ne fikk.

Kan det­te bety at en anti­stress­vak­si­ne er mu­lig? Chris­top­her Low­ry, forsk­nings­le­der ved Uni­ver­sity of Co­lo­ra­do, sier det er mu­lig å prø­ve det på men­nes­ker. Han tror at bak­te­ri­en – i form av pil­le, in­ha­le­ring el­ler sprøy­te – kan bi­dra til å dem­pe de fy­sis­ke og ad­ferds­mes­si­ge bi­virk­nin­ge­ne av stress hos men­nes­ker. De mest opp­lag­te kan­di­da­te­ne for den­ne vak­si­nen er sol­da­ter som li­der av post­trau­ma­tisk stressyn­drom, sier Low­ry.

Men hvor­for stop­pe der? Hva med en vak­si­ne til ner­vø­se ung­dom­mer før ek­sa­men? Et skudd før vi går til et vans­ke­lig møte? Etikk­ut­val­get kom­mer til å få nok hode­bry med den­ne vak­si­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.