(U) SANNE MYTER OM STRESS

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

■ DU FÅR GRÅTT HÅR AV STRESS

Det er sann­syn­lig­vis sant. Vi har jo alle sett stats­le­de­re bli grå i lø­pet av sitt førs­te år som le­der. Te­ma­et er lite ut­fors­ket, men en stu­die pub­li­sert i Na­tu­re i 2013 fant at hor­mo­ner som fri­gis ved stress, kan for­år­sa­ke at stam­cel­len me­la­no­cytt, som be­stem­mer hår­far­gen, for­svin­ner fra hår­sek­ke­ne våre.

■ DU FÅR MAGESÅR AV STRESS

Nei. Van­li­ge magesår er en in­fek­sjon som for­år­sa­kes av bak­te­ri­en He­li­co­bac­ter pylo­ri, og ikke av stress. Men en livs­stil med mye al­ko­hol og sterk mat kan imid­ler­tid for­ver­re ek­sis­te­ren­de magesår.

■ DU FÅR RYNKER AV STRESS

Sann­syn­lig­vis. I en­den av Dna-kro­mo­so­met vårt sit­ter det en be­skyt­ten­de struk­tur kalt telo­mer. Telo­me­re­ne blir kor­te­re jo eld­re vi blir, og stu­di­er vi­ser at stress kan for­kor­te telo­me­re­ne tid­li­ge­re, og der­med fram­skyn­de ald­rings­pro­ses­sen. En stu­die vis­te at lang­va­rig angst på grunn av fobi ble knyt­tet til en for­kor­tet telo­mer. Det ty­der på at stress kan fram­skyn­de ald­ring.

■ EN DRINK ETTER JOB­BEN STRESSER DEG NED

Feil igjen. Det fin­nes do­ku­men­ta­sjon på at per­soner med høyt stress­nivå har en tendens til å drik­ke mer. Al­ko­hol kan på kort sikt få deg til slap­pe av og ten­ke mind­re på be­kym­rin­ge­ne dine. Men stu­di­er vi­ser at jevn­lig bruk av al­ko­hol for å stres­se ned har mot­satt ef­fekt – krop­pen blir im­mun mot al­ko­ho­lens virk­ning, og ni­vå­et av stress­hor­mo­ner sti­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.