HAR DU NA­TUR­LIG AN­LEGG FOR STRESS?

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Alle blir stres­set en gang iblant, men noen la­ter til å tak­le stress dår­li­ge­re enn and­re. Det hand­ler ikke bare om ge­ner, selv om fors­ke­re har fun­net ge­ner som ser ut til å på­vir­ke vår evne til å mest­re stress. Vi får sta­dig bed­re do­ku­men­ta­sjon på at stress i opp­veks­ten kan på­vir­ke må­ten ge­ne­ne kom­mer til ut­trykk på. Dis­se epi­gen­etis­ke end­rin­ge­ne kan for ek­sem­pel knyt­tes til de­pre­sjon.

Un­der­sø­kel­ser med dyr vi­ser at stress tid­lig i li­vet øker fa­ren for at stress kan ut­lø­se men­ta­le pro­ble­mer i vok­sen­li­vet. Stress un­der opp­veks­ten ser ut til å end­re gen­ut­tryk­ket. Når det først har skjedd, kan dis­se epi­gen­etis­ke end­rin­ge­ne gå i arv i ge­ne­ra­sjo­ner. Det vil si at stres­set som dine for­eld­re el­ler beste­for­eld­re opp­lev­de i barn­dom­men, kan for­kla­re hvor­for du så lett blir slått ut av si­tua­sjo­ner med høyt press.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.