SLIK TAKLER KROP­PEN STRESS

Står du over­for en po­ten­si­elt vans­ke­lig el­ler tru­en­de si­tua­sjon? Slapp av – krop­pen din er al­le­re­de klar for slåss­kamp …

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

HJER­NEN

Stress­re­spon­sen be­gyn­ner i hjer­nen. Stress el­ler fare gjør at san­se san­se­ne sen­der signaler til amygdala (som tol­ker bil­der og ly­der, og for­be­re­der fo en re­spons). Den sen­der umid­del­bart et sig­nal til hyp hy­po­tha­lamus (kom­mando­sen­te­ret), som kom­mu­ni­se­rer med res­ten a av krop­pen gjen­nom det auto­no­me nerve­sys­te­met.

BI­NY­RE­NE

Hy­po­tha­lamus ak­ti­ve­rer også det sym­pa­tis­ke nerve­sys­te­met ved å sen­de signaler til bi­ny­re­ne som lig­ger oppå ny­re­ne. Bi­ny­re­ne re­spon­de­rer med å fri­gi hor­mo­net adre­na­lin ut i blo­det.

HJER­TE OG LUNGER

Det­te ska­per fy­sis­ke end­rin­ger. Hjer­tet be­gyn­ner å slå for­te­re enn nor­malt, og der­med pum­pes blod ut i musk­ler, lunger og and­re vi­ta­le or­ga­ner. Vi be­gyn­ner også å pus­te ras­ke­re, og de små lunge­blæ­re­ne inni lun­ge­ne ut­vi­der seg slik at lun­ge­ne kan ta opp mest mu­lig ok­sy­gen for hvert ånde­drag.

«FIGHT OR FLIGHT»

Det eks­tra ok­sy­ge­net som sen­des til hjer­nen, gjør oss mer år­våk­ne. Sy­net, hør­se­len og and­re san­ser skjer­pes. Sam­ti­dig trig­ger adre­na­li­net en fri­gjø­ring av mer blod­suk­ker (glu­ko­se) og fett fra krop­pens fett­la­ger for å gi oss mer ener­gi og næ­ring. Krop­pen for­be­re­des til å tak­le pro­ble­met (fight) el­ler flyk­te fra det (flight).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.