DANS DEG GLAD!

Der­for blir du i godt hu­mør av å svin­ge deg på danse­gul­vet.

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Noen els­ker dis­ko, and­re eg­ges av mer­en­gue, mens at­ter and­re opp­når to­tal lyk­ke når de kan dra sine «mo­ves » på en svett natt­klubb. Uan­sett hvil­ken stil du kjø­rer, er dan­sing en fan­tas­tisk måte å kom­me i godt hu­mør på. Og det vir­ker som om alle er i stand til å opp­le­ve den­ne eu­fo­ri­en. En stu­die ut­ført av Mar­cel Zent­ner og Tuo­mas Ee­ro­la i 2010 vis­te at baby­er smil­te når de be­ve­get seg til mu­sikk. Jo mer de be­ve­get seg, jo mer smil­te de. Så hvor­for får dan­sing oss til å føle oss bed­re? Det kan være for­di vi når vi be­ve­ger oss sam­men til mu­sikk, sam­ti­dig re­spon­de­rer på den and­res be­ve­gel­ser, noe som er med på å knyt­te so­sia­le bånd. Det­te er en av grun­ne­ne til at vi els­ker mu­sikk­fes­ti­va­ler. I 2010 ut­før­te fors­ker­ne Se­bas­ti­an Kir­sch­ner og Michael Toma­sel­lo ved Max Planck Insti­tute for Evo­lu­tio­na­ry An­thro­po­lo­gy en stu­die der de lot to og to del­ta­ke­re lage mu­sikk sam­men. Etter mu­sikk­øk­ten vis­te det seg at fire­årin­ger var mer til­bøye­li­ge til å opp­tre sam­ar­beids­vil­lig og hjelp­somt. Det­te ty­der på at mu­sikk og dans fun­ge­rer som en slags so­si­al smø­ring som hjel­per oss til å ska­pe po­si­ti­ve re­la­sjo­ner. Det kan for­kla­re fe­no­me­net « flash mobs » – når en grup­pe plut­se­lig sam­ler seg på et of­fent­lig sted og dan­ser en un­der­lig dans før de pplut­se­ligg for­svin­ner igjen.gj Dans hjel­per oss ikke bare med å knyt­te so­si­al kon­takt. Som all an­nen in­tens fy­sisk ak­ti­vi­tet kan også dans ut­lø­se endor­fi­ne­ren­do – kje­mi­ka­li­et som ska­per god­fø­lel­sen, lind­rer smer­te og gjer­ne kalle­kal­les krop­pens eget « tre­nings­dop». Fors­ke­ren Bron­wyn Tarr ved uni­ver­si­te­tet i Ox­ford fant ut at bare det å dan­se i takt med and­re kan være nok til å ut­lø­se dis­se nnev­ro­hor­mo­ne­ne i blod­ba­nen. De ba bra­si­li­ans­ke ele­ver ved vi­dere­gå­end­vi­dere­gå­en­de sko­ler om å dan­se sam­men tre og tre til rask mu­sikk. Det vis­te seg at de som syn­kro­ni­ser­te be­ve­gel­se­ne sine, fikk økt smerte­ters­smerte­ters­kel (målt ved å blå­se opp en blod­trykk­s­man­sjett­man­sjett fes­tet til ar­men). Det­te kan tyde på at dis­se dan­ser­ne hadde­hadd fle­re endor­fi­ner i krop­pen, og får fors­ker­ne til å und­res over om vi får en so­si­al «rus » av å dan­se med anand­re. Dans har oogså vist seg å styr­ke selv­fø­lel­sen. I en stu­die fra 202007 kom fors­ker­ne ved La­ban and Hamps­hi­hamps­hi­re Dan­ce fram til at barn i al­de­ren 11–14 år som del­tok i danse­ti­mer, opp­ga at de had­de bed bed­re All selv­fø­lel­se den­ne forsk­nin­gen og ra mo­ti­va­sjon. er vi­ten­ska­pe­li­ge bev­be­vis på at dans er en av våre vik­tigs­te aktak­ti­vi­te­ter. Det er bra for helsen, og det gjør deg glad. Så da er det bare å kas­te alle hem­hem­nin­ger og kom­me deg ut på danse­gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.