VI­TEN­SKA­PE­LIG PSYKEDELIA

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

På et mo­le­ky­lært nivå på­vir­ker psilo­cy­bin se­ro­tonin­sys­te­met i hjer­nen. Se­ro­to­nin er en nev­ro­trans­mit­ter som sen­der signaler til nerve­cel­le­ne ved si­den av seg. Det blir ofte kalt for «lyk­ke­stof­fet », men for­hol­det mel­lom se­ro­to­nin og hu­mør er fak­tisk kom­plekst og lite ut­fors­ket.

Psilo­cy­bin bin­der seg til se­ro­to­nin 2A-re­sep­to­ren – en av 14 uli­ke ty­per se­ro­to­nin­re­sep­to­rer som fin­nes på nerve­cel­le­ne. Det fram­kal­ler noe som kal­les «plas­ti­si­tet », en til­stand der sys­te­mer og nett­verk i hjer­nen kan null­stil­les. Den hvi­len­de hjer­nen er et av ho­ved­nett­ver­ke­ne som blir på­vir­ket av psilo­cy­bin. Det­te nett­ver­ket er ak­tivt når vi en­ga­sje­res i en be­visst­het som om­fat­ter sel­vet (ego), og hvor­dan vi byg­ger en egen iden­ti­tet og fin­ner vår plass i ver­den.

De­pre­sjon ma­ni­fes­te­rer seg ved at vis­se tanke­mønst­re har be­fes­tet seg og tatt over, noe som gjen­spei­les i unor­mal ak­ti­vi­tet i den hvi­len­de hjer­nens nett­verk. Ved på­virk­ning av psilo­cy­bin set­tes nett­ver­ket til­syne­la­ten­de ut av drift, og fø­rer til et tap av selv­be­visst­het og en sterk fø­lel­se av å være knyt­tet til res­ten av ver­den. Det åp­ner bok­sta­ve­lig talt sin­net.

Når de fas­te sys­te­me­ne bry­tes ned og får lov til å for­mes på nytt, kan psilo­cy­bin bi­dra til å «null­stil­le» hjer­nen. På den må­ten får de­pri­mer­te per­soner en mu­lig­het til å bry­te ut av de­pre­sjo­nen og fin­ne vei­er til sun­ne­re tanke­mønst­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.