I ET NØTTESKALL

Hva mind­ful­ness og medi­ta­sjon er – og ikke er.

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Be­gre­pet medi­ta­sjon er ofte om­spun­net av en rek­ke mis­for­stå­el­ser. Noen tror det kre­ver en re­li­giøs tro. And­re tror at man må sit­te time­vis i lo­tus­stil­ling og ikke ten­ke en tan­ke. Men mind­ful­ness­me­di­ta­sjon in­ne­bæ­rer sim­pelt­hen å bli be­visst sine egne tan­ker, fø­lel­ser og omgivelser for­doms­fritt. Det­te kan du gjø­re hvor som helst og når som helst, men ny­be­gyn­ne­re an­be­fa­les å sit­te et sted der de får noen mi­nut­ters ro og ikke blir dis­tra­hert.

Ide­en er alt­så å bli be­visst – mind­ful – over øye­blik­ket og kon­sen­tre­re tan­ke­ne rundt det.

Det­te kan vir­ke en­kelt, men selv er­far­ne medi­ta­sjons­ut­øve­re opp­le­ver at tan­ke­ne har lett for å vand­re. En for­styr­ren­de tan­ke kan være alt fra min­ner om en krangel i for­ti­den til fø­lel­sen av kos­misk lyk­ke. Nøk­ke­len er imid­ler­tid å an­er­kjen­ne tan­ken som opp­sto, og så kon­sen­tre­re seg om pus­ten igjen.

Den klas­sis­ke ny­be­gyn­ner­fei­len er når du får dårlig sam­vit­tig­het for å slip­pe til for­styr­ren­de tan­ker og går deg vill i dem. « Sin­net vårt vil all­tid pro­du­se­re tan­ker », sier psy­ko­log ved Har­vard og eks­pert på mind­ful­ness dr. Chris Ger­mer, som også har skre­vet boka The Mind­ful Path to Self-com­pas­sion. «Mind­ful­ness er et verk­tøy som gjør at vi kan ut­vik­le et mer har­mo­nisk for­hold til tan­ke­ne våre. »

Man bør star­te med kor­te øk­ter på fem mi­nut­ter og ut­vi­de til 30 mi­nut­ter el­ler mer etter hvert. Uan­sett hvor­dan det gjø­res, vil alle som medi­te­rer ofte, opp­le­ve å bli mer be­visst tan­ke­nes lune­ful­le krum­spring, og lære hvor­dan man ak­sep­te­rer «dår­li­ge» tan­ker, slik at de ikke be­stem­mer over deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.