HOR­MO­NE­NE SNAK­KER

Slik på­vir­ker tek­no­lo­gi­en hu­mø­ret ditt.

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Fors­ke­re fin­ner en sterk sam­men­heng mel­lom høy in­ter­nett­bruk, so­sia­le medi­er spe­si­elt, og de­pre­sjon. Det­te kom­mer ikke over­ras­ken­de på dr. Aric Sig­man, som un­der­vi­ser i helse. Han sier at per­soner som er sterkt eks­po­nert for og i so­sia­le medi­er, kan få fø­lel­sen av util­strek­ke­lig­het. «Det er en sam­men­heng mel­lom hvor mye tid man bru­ker på so­sia­le medi­er og en fy­sisk util­freds­stil­lel­se. Høyt kon­sum av idea­li­ser­te bil­der ak­ti­ve­rer for ek­sem­pel om­rå­det amygdala i hjer­nen, som knyt­tes til frykt og angst. »

Sig­man re­fe­re­rer til en stu­die der jen­ter som snak­ket med sine mød­re via chat, fri­gjor­de stress­hor­mo­net kor­ti­sol i ste­det for glede­s­hor­mo­net oksytocin, som for­bin­des med sam­hand­ling an­sikt til an­sikt. «Det kan ten­kes at vi er født med et visst be­hov for fy­sisk kon­takt med men­nes­ker vi er gla­de i. Un­der­skudd på men­nes­ke­lig kon­takt kan re­sul­te­re i helse­pro­ble­mer. »

Face­bo­ok er med and­re ord ikke løs­nin­gen for so­si­al om­gang al­li­ke­vel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.