Kan lyk­ke kjø­pes for pen­ger?

Vitenskapens vei til lykken - - Innhold - AV: ELIZA­BETH DUNN OG MICHAEL NORTON

Folk i rike land med høy BNP ser ut til å være lyk­ke­li­ge­re, noe som ty­der på at lyk­ke fak­tisk kan kjø­pes for pen­ger. Det er imid­ler­tid av­gjø­ren­de hvor­dan du bru­ker pen­ge­ne. Vi av­slø­rer over­ras­ken­de, ny forsk­ning om smar­te­re penge­bruk.

Man­ge sier det, men det er få som vir­ke­lig tror på det – at lyk­ken ikke kan kjø­pes for pen­ger. Har du noen gang møtt noen som tak­ker nei til lønns­på­legg? Ti­år med forsk­ning vi­ser imid­ler­tid at for­hol­det mel­lom inn­tekt og lyk­ke er inn­vik­let. En stu­die ved Pr­in­ceton Uni­ver­sity fra 2010, der nes­ten en halv mil­lion ame­ri­ka­ne­re del­tok, vis­te at når en per­son tjen­te 75 000 USD (ca. 530 000 kr) i året, had­de all inn­tekt over det­te in­gen inn­virk­ning på hver­dags­lyk­ken. Hvor mye pen­ger du tje­ner, be­tyr fak­tisk mind­re enn hva du gjør med dem. En bøl­ge av ny forsk­ning gir oss inn­sikt i hvor­dan vi kan bru­ke pen­ger på en «lyk­ke­li­ge­re» måte, uav­hen­gig om du har lite el­ler mye. På de nes­te si­de­ne for­tel­ler vi deg hvor­dan rik­tig bruk av pen­ger kan gi deg et lyk­ke­li­ge­re liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.