Skap et hyg­ge­lig hjem

HJEM

Vitenskapens vei til lykken - - Innhold -

Vi skan­di­na­ver til­brin­ger mye tid hjem­me, og vi leg­ger vår sjel i å ha det hyg­ge­lig rundt oss.

I2016 tok be­gre­pet «hyg­ge» den in­ter­na­sjo­na­le in­te­ri­ør­ver­de­nen med storm. Plut­se­lig vil­le alle ha den skan­di­na­vis­ke av­slap­pe­de atmo­sfæ­ren hjem­me. Le­der ved Hap­pi­ness Rese­arch Insti­tute, Meik Wi­king, ser her nær­me­re på hva som kjenne­teg­ner den skan­di­na­vis­ke hjemme­ko­sen.

1 Lag en kose­krok

Lag deg et ko­se­lig sted der du kan kry­pe inn un­der et pledd med en god bok og noe varmt å drik­ke.

2 Ta na­tu­ren inn i stua

Vi fø­ler et sterkt be­hov for å ta med oss hele sko­gen hjem. Det mes­te fra plante­ri­ket fun­ker. Bla­der, bloms­ter, kong­ler … Prøv å se for deg hvor­dan et ekorn vil­le ha inn­re­det stua si.

3 Kjenn på over­fla­te­ne

Et hyg­ge­lig in­te­ri­ør hand­ler like mye om hvor­dan ting fø­les som hvor­dan de ser ut. Det fø­les an­ner­le­des å la fing­re­ne løpe over et le­ven­de ma­te­ria­le som et tre­bord enn å ta på noe la­get i kaldt stål el­ler plast.

4 Tenn stea­rin­lys

Så fort det blir mørkt, ten­ner vi stea­rin­lys, sær­lig om vin­te­ren. Le­ven­de lys ska­per umid­del­bart en ko­se­lig stem­ning og gir et my­ke­re lys enn elek­tris­ke tak­lam­per.

5 Bli sit­ten­de

Vi els­ker å bli sit­ten­de ved bor­det etter et godt mål­tid. And­re ste­der i ver­den plei­er folk å ryd­de bor­det så fort man er fer­dig med å spi­se, men vi slap­per av – og det gir rom for etter­tan­ke og de gode sam­ta­le­ne.

«Vi fø­ler et sterkt be­hov for å ta med hele sko­gen hjem … Prøv å se for deg hvor­dan et ekorn vil­le ha inn­re­det stua.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.