EN KLYPE LYK­KE

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Ut­satt for­bruk kan alt­så gjø­re oss lyk­ke­li­ge­re, men kan det å re­du­se­re for­bru­ket også på­vir­ke lykke­fø­lel­sen? For å un­der­sø­ke det­te in­vi­ter­te psy­ko­log Jor­di Quoid­bach noen sjo­ko­lade­els­ke­re til la­bo­ra­to­ri­et sitt for å spi­se sjo­ko­la­de to gan­ger med en ukes mel­lom­rom. I uken mel­lom ble noen in­stru­ert til ikke å spi­se sjo­ko­la­de, mens and­re fikk med seg en stor pose sjo­ko­la­de med be­skjed om å spi­se så mye de klar­te. Da de kom til la­bo­ra­to­ri­et for an­nen gang, opp­lev­de den av­hol­den­de grup­pen mest gle­de ved å spi­se sjo­ko­la­den. Det­te stri­der imot an­ta­gel­sen om at vi blir lyk­ke­li­ge­re hvis vi får mer av det vi li­ker.

Den­ne ob­ser­va­sjo­nen stem­mer over­ens også i den vir­ke­li­ge ver­den. En grup­pe bil­ei­ere med bi­ler i pris­klas­sen 400– 40 000 USD (3000– 400 000 kr) var med i en un­der­sø­kel­se ved Uni­ver­sity of Michi­gan, der de ble bedt om å ten­ke til­ba­ke på sist de kjør­te bi­len og hvor godt de lik­te kjøre­tu­ren. Fors­ker­ne fant in­gen sam­men­heng mel­lom ver­di­en på bi­len og i hvil­ken grad ei­e­ren nøt den. Men når den sam­me grup­pen ble spurt om sist gang de kjør­te bil bare for moro, var ei­er­ne av de dy­res­te bi­le­ne mye lyk­ke­li­ge­re. Så de eks­tra pen­ge­ne du har brukt, kan om­set­tes i en eks­tra lykke­stund nå og da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.