Vel­kom­men til et nytt tre­nings­år!

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside -

Nøk­ke­len til en sterk kropp er å be­hand­le den godt. Ja, så en­kelt er det. Den egent­li­ge hem­me­lig­he­ten bak Beyoncé-lik­nen­de selv­til­lit er å ha en 360-gra­ders til­nær­ming til helsen din.

Den­ne boka hjel­per deg til å kick­star­te pla­nen for å kom­me i ditt livs form – og be­hol­de en stram og sexy kropp i man­ge år. Bo­kas tre de­ler dek­ker alt du be­hø­ver for å bli sterk og slank: mo­ti­va­sjons­tips, hvor­dan du set­ter maks fart på fett­for­bren­nin­gen, sun­ne kost­holds­tips, nye tre­nings­for­mer og mye mer.

Så hva ven­ter du på? La oss kom­me i gang!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.