FINN NØK­KE­LEN TIL DIN BESTE KROPP

Ikke mer jojo-vekt. Det­te skred­der­syd­de pro­gram­met byg­ger en kropp i en su­per­form som va­rer. Bo­nus: Du kan gjø­re det i lunsj­pau­sen!

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside - Jea­ni­ne Detz

Bar­bies lår er en­de­lig blitt bre­de­re enn leg­ge­ne hen­nes. Blant Sports Il­lust­rateds for­side­jen­ter på bade­drakt­num­me­ret for 2016 var det også noen med fyl­di­ge­re for­mer. Og selv Wo­men’s Health (WH) bann­lys­te be­gre­pet «bi­kinikropp» fra for­si­de­ne. (Kan ikke si vi sav­ner det.) Jo, kropps­po­si­ti­vi­tets-be­ve­gel­sen har do­mi­nert kul­tur­sam­ta­le­ne det sis­te året, men vi i WH er ikke helt fer­di­ge med å snak­ke. Hvis vi alle er eni­ge om at det ikke fin­nes noen ide­ell kropps­type, og at «sunn» in­klu­de­rer man­ge fa­son­ger, bør ikke tre­nings­pro­gram­me­ne våre være like ba­lan­ser­te? Det er et spørs­mål den­ne his­to­ri­en be­sva­rer med et run­gen­de: JO! Vi har klek­ket ut en for­nuf­tig, hold­bar plan som fun­ge­rer en­ten du er med­lem på et tre­nings­sen­ter el­ler ikke. En­ten du vil gå ned to, fire el­ler seks kilo – el­ler bare vil føle deg ster­ke­re. Det er en plan som er skred­der­sydd til dine be­hov, din time­plan, din kropp – og det er nett­opp der­for du vil føl­ge den også et­ter at ja­nu­ar er over.

>

Tenk lang­sik­tig: En flat mage kom­mer ikke over nat­ten.

En helt ny tenke­måte

Man­ge av oss lar oss dri­ve av an­led­nings­ba­ser­te mål. Du sat­ser alt på tre­nings­sen­te­ret, blir streng med hva du put­ter i deg (vekk med kar­bo). Det er bru­talt. Men det fun­ge­rer ofte. An­led­nin­gen kom­mer, og du gjør stort inn­trykk i kjo­len uten rygg. Så set­ter du ned in­ten­si­te­ten – nes­ten som en be­løn­ning for den har­de job­ben du har «lidd» deg gjen­nom. En slik jojo-slan­king klus­ser med oss både fy­sisk (for­bren­ning, styr­ke, ut­hol­den­het) og men­talt. Spe­si­elt men­talt, sier Alex­is Co­na­son, en New York-ba­sert psy­ko­log som spe­sia­li­se­rer seg på kropps­bil­de. «Hvis vi ikke kla­rer å hol­de det ved like, kland­rer vi ofte oss selv for å ‘ikke være bra nok’ – noe som kan få kvin­ner til å gi opp å tre­ne helt og hol­dent.»

WHS eks­klu­si­ve pro­gram stik­ker hull på den onde sir­ke­len og vil gjø­re deg iv­rig et­ter å tre­ne ak­ku­rat nå – og i man­ge må­ne­der frem­over. Det­te pro­gram­met er la­get av Ja­de Te­ta, med­grunn­leg­ger av Metabo­lic Effect i Win­ston-sa­lem,

North Caro­lina, og set­ter kva­li­tet fram­for kvan­ti­tet. Det tar 15 mi­nut­ter, og du skal kun gjø­re det tre (aldri mer enn fire) gan­ger i uken på da­ger som ikke føl­ger et­ter hver­and­re. Det er det hele. Fak­tisk.

Hvor­dan er det mu­lig? For­di vi i til­legg til de øk­te­ne vil be deg om å gå. Kom deg opp av sto­len i 30 til 60 mi­nut­ter per dag. (Det er 5000 til 10 000 skritt på en skrit­tel­ler.)

Den­ne enk­le for­and­rin­gen gir vik­ti­ge for­de­ler. Forsk­ning vi­ser at men­nes­ker som be­ve­ger seg mer i lø­pet av da­gen, har sma­le­re mid­je, la­ve­re BMI (kropps­masse­in­deks) og sun­ne­re fett- og suk­ker­ni­vå­er enn dem som plei­er å være stille­sit­ten­de uten­for svette­øk­te­ne – uan­sett hvor in­ten­si­ve de kan være.

Du kan være trygg

Vi skal ikke lyve: 15-minutters-øk­te­ne kom­mer også til å være in­ten­si­ve. I ste­det for å ta for­hånds­git­te pau­ser skal du job­be uten stans gjen­nom styrke­øvel­ser og bare ta en puste­pau­se når du vir­ke­lig tren­ger det. (Vi kan ikke fram­heve vir­ke­lig nok.) Det be­tyr at du vil gjø­re rik­tig meng­de for å ga­ran­te­re de beste re­sul­ta­te­ne uten å bli ut­brent. Så hvis du er sli­ten og lei en dag, tar du fle­re pau­ser, noe som vil til­pas­se treningen til hu­mø­ret ditt. Fø­ler du deg ener­gisk? Fan­tas­tisk, ta noen eks­tra re­pe­ti­sjo­ner. Hvis du gjør det rik­tig, vil det­te pro­gram­met aldri bli «lett», og du kom­mer aldri til å føle at du har nådd et pla­tå.

Og du kan frem­de­les pres­se inn and­re svette­øk­ter, men du bør prio­ri­te­re dem som er på dis­se si­de­ne. Les «Sjekk deg selv» for å fin­ne sig­na­le­ne på over­dri­vel­se så du ikke mis­lyk­kes. Husk: Vi ser et­ter lang­sik­tig­het her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.