STYRK DIN STØRSTE MUSKEL

Vil du ha en flott kropp fra topp til tå, må du tre­ne sete­musk­le­ne. Vi vil vise deg hvor­dan du mest­rer kne­bøy for å få en im­po­ne­ren­de kropp. Gå dypt!

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside - Ma­ris­sa Gains­burg

Selv om du kan­skje er fris­tet til å sat­se på å for­me ar­me­ne el­ler mage­musk­le­ne, lig­ger hem­me­lig­he­ten bak å kom­me i skik­ke­lig form i å tre­ne de stør­re musk­le­ne. Glu­teus maxi­mus – den største mus­ke­len i krop­pen – er en ve­ri­ta­bel fett­for­bren­nings­ma­skin som kan for­vand­le hele krop­pen din. Og vil du ha slan­ke bein, sprettrum­pe, hele su­la­mit­ten, skal du sat­se på kne­bøy.

Men om ut­fø­rel­sen din ikke er helt et­ter lære­boka, er man­ge ras­ke til å kri­ti­se­re. Skroll gjen­nom kom­men­ta­re­ne til hvil­ken som helst kne­bøy­vi­deo på so­sia­le medi­er, og du fin­ner sann­syn­lig­vis mer kri­tikk der enn på noen an­nen øvelse, sier fy­sio­te­ra­peut og idretts­tre­ner Barb Hoo­gen­boom. Hvor­for? Tren­den med kropps­vekts­øvel­ser får mas­se­ne til å tro at de er eks­per­ter.

Selv WHS fit­ness­di­rek­tør, Jen Ator – som er ser­ti­fi­sert styrke­og kon­di­sjons­spe­sia­list – har fått sine kne­bøy­vi­deo­er på vår Face­bo­ok-side ana­ly­sert i fille­bi­ter.

>

Det er på tide å bli bed­re kjent med sete­musk­le­ne.

Selv om vi for­står li­den­ska­pen til dis­se kri­ti­ker­ne, har de en tendens til å over­se det un­der­lig­gen­de te­ma­et, nem­lig at alle gjør kne­bøy for­skjel­lig, av­hen­gig av kropps­type, ska­der og til og med ope­ra­sjo­ner.

Det som for­ver­rer sa­ken, er at vi alle har fått de sam­me in­struk­sjo­ne­ne. «Pro­fe­sjo­nel­le tre­ne­re læ­rer en lære­bokde­fi­ni­sjon av en kor­rekt kne­bøy, som der­et­ter over­fø­res til kli­en­ter», sier fy­sio­te­ra­peut og ser­ti­fi­sert styr­ke- og kon­di­sjons­spe­sia­list Mike Rei­nold. «Men et­ter som du tre­ner fle­re men­nes­ker, inn­ser du at det er urea­lis­tisk – ja, umu­lig – at al­les kne­bøy skal se nøy­ak­tig like ut.»

Det er for­di kne­bøy, til for­skjell fra and­re grunn­leg­gen­de øvel­ser, som plan­ke, pushup og si­tup, in­volve­rer fle­re mus­kel­grup­per og ledd som job­ber i va­rie­ren­de be­ve­gel­ses­plan. Mer spe­si­fikt: Hof­te­ne dine hengs­les bak­over, over­krop­pen be­ve­ger seg ned­over, og knær­ne flyt­ter seg for­over og ut­over.

Det er mye som skjer på én gang. «Når en øvelse er så dy­na­misk, er det man­ge fak­to­rer – fra ana­to­mi til be­ve­ge­lig­het – som kan på­vir­ke hvor­dan kne­bøy­en ser ut», sier Rei­nold. Selv­sagt er det en grunn til at lære­bo­kas stikk­ord (over­krop­pen er opp­reist, ryg­gen er rett, hof­te­ne sen­kes til un­der kne­høy­de, vek­ten er på hæ­le­ne, knær­ne føl­ger tær­ne, men ikke for­bi dem) fin­nes: å mak­si­me­re ef­fek­ti­vi­te­ten på øvel­sen sam­ti­dig som du er trygg for ska­der. Men å tvin­ge fram plett­fri tek­nikk kan fak­tisk gjø­re det mot­sat­te. «Den enes­te per­fek­te kne­bøy­en er den som re­spek­te­rer krop­pen og ikke fram­kal­ler smer­te», sier Hoo­gen­boom.

Vi spur­te de frems­te eks­per­te­ne om hvor­dan du kan bru­ke den­ne uni­ver­sel­le øvel­sen til å opp­fyl­le dine spe­si­fik­ke mål. Gjør deg klar til å gjø­re kne­bøy­en til din egen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.