BYGG BALANSE

Ev­nen til å bli ster­ke­re – mens vi for­bed­rer ko­or­di­na­sjon og fore­byg­ger ska­de – lig­ger i oss alle. Det er kjent som pro­prio­sep­ti­vi­tet. Ut­nytt den­ne su­per­kraf­ten og se ma­gi­en kom­me.

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside - Cait­lin Carl­son

Du vak­ler all­tid på sti­lett­hæ­ler. Du kan knapt be­stå en pro­mille­test – i edru til­stand. Du kan skyl­de på dine grunn­leg­gen­de balanse- og ko­or­di­na­sjons­fer­dig­he­ter, men da over­ser du den egent­li­ge syn­de­ren: man­gel på den lite kjen­te kraf­ten kalt pro­prio­sep­ti­vi­tet. Eks­per­te­ne kal­ler den krop­pens «sjet­te sans», og den tar hånd om ba­lan­sen, ko­or­di­na­sjo­nen og smi­dig­he­ten din – og der­med også mye av styr­ke- og kon­di­sjons­fer­dig­he­te­ne dine.

Slik fun­ge­rer den: Se­ne­ne, musk­le­ne og led­de­ne i krop­pen din er dek­ket av mil­lio­ner av bit­te små san­se­re­sep­to­rer som kal­les pro­prio­sep­to­rer. Job­ben de­res er å opp­da­ge og tak­le end­rin­ger i hold­nin­gen din el­ler om­gi­vel­se­ne dine.

>

Balanse vil gjø­re deg i bed­re form med hopp og sprang.

Så hvis du for ek­sem­pel lø­per i ter­reng og fo­ten din plut­se­lig lan­der for­kjært på en rot, vek­kes pro­prio­sep­to­re­ne dine umid­del­bart. De sen­der mel­ding til hjer­nen, som i sin tur sen­der ord­re til musk­le­ne. På mind­re enn et se­kund har krop­pen din til­pas­set seg slik at du kan fort­set­te treningen.

«Pro­prio­sep­to­re­ne bi­drar til å av­gjø­re hvor mye musk­le­ne må trek­ke seg sam­men el­ler strek­ke seg i en­hver gitt si­tua­sjon», for­kla­rer Jo­el San­ders, tre­ner ved EXOS. «De hjel­per deg til å vri syk­ke­len i ak­ku­rat rik­tig vin­kel rundt en sving el­ler tref­fe en ten­nis­ball med per­fekt kraft­meng­de.» Pro­prio­sep­to­rer tar også hånd om rik­tig ledd­stil­ling og hol­der ledd i ide­el­le vink­ler, en­ten det er i vekt­stu­dio­et el­ler på yo­ga­mat­ten. For ek­sem­pel hjel­per de deg til å bøye fra hof­te­ne i ste­det for fra ryg­gen på et mark­løft (noe som gir øvel­sen maks ut­tel­ling for krop­pen din).

Pro­prio­sep­to­re­ne er så vik­ti­ge at stu­di­er fak­tisk vi­ser at en­kel­te idretts­re­la­ter­te ska­der ikke opp­står på grunn av mang­len­de styr­ke, men sna­re­re av svak pro­prio­sep­ti­vi­tet. Sen­so­re­ne vir­ker som små in­ter­ne alarm­klok­ker som spo­rer krop­pen til å auto­kor­ri­ge­re po­ten­si­elt far­li­ge stil­lin­ger; de slår inn hvis du strek­ker hamst­rin­ge­ne ut­over de­res na­tur­li­ge be­ve­gel­ses­om­fang, el­ler hvis du lan­der feil un­der kne­bøy med hopp, sier Mike Bracko, tre­nings­fy­sio­log i Cal­ga­ry. I dag­lig­li­vet hjel­per de deg til å ta deg inn så du ikke fal­ler hvis du glir på vått løv el­ler is.

Selv om alle har pro­prio­sep­to­rer, er det hvor fort sig­na­le­ne de­res går som av­gjør hvor ef­fek­ti­ve de er. I bunn og grunn er det jo for­te­re, jo bed­re som gjel­der – for både for­men og sik­ker­he­ten din. Far­ten de­res av­gjø­res del­vis av ge­ne­ne dine (be­kla­ger!), men ak­ku­rat som med musk­ler fin­nes det må­ter å ut­vik­le den sjet­te san­sen på. Be­gynn med å ta en kjapp test (se «Bedøm den»), og lær deg reg­le­ne for å for­bed­re pro­prio­sep­ti­vi­tet (se «Styrk den»).

Ut­byt­tet er im­po­ne­ren­de, som med alle su­per­kref­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.