ALDRI MER DIETT

Vilje­styr­ke: Er det vir­ke­lig det som er nøk­ke­len til å gå ned i vekt og bli der? Sva­ret vil kan­skje over­ras­ke deg.

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Ke­ri Glass­man, er­næ­rings­fy­sio­log

Kan­skje det var mine spi­ren­de er­næ­rings­fy­sio­log-in­stink­ter, men på uni­ver­si­te­tet fant jeg på en strå­len­de (trod­de jeg) måte å unn­gå å leg­ge på meg de «van­li­ge» ki­lo­ene i lø­pet av det førs­te stu­die­året. Jeg skrev et vilje­styrke­ma­ni­fest – «Ke­ri skal ikke spi­se god­te­ri res­ten av se­mes­te­ret» – sig­ner­te det og tei­pet det opp på veg­gen. Sånn. Ikke mer suk­ker til den­ne jen­ta. Og jeg holdt løf­tet: Ikke en enes­te sjo­ko­lade­bit pas­ser­te mine lep­per – i nøy­ak­tig én dag.

Du kjen­ner det igjen: Hvor man­ge gan­ger har du lo­vet å hol­de deg unna che­ese­bur­ge­re el­ler sjo­ko­la­de el­ler piz­za el­ler hva det måt­te være? Som sam­funn, spe­si­elt med hen­syn til slan­king, har vi stor tro på ide­en med vilje­styr­ke, at det å være stand­haf­tig nok til å mot­stå fris­tel­se­ne med suk­ker- og fett­hol­dig mat er den enes­te må­ten å gå ned i vekt for godt. I en Wo­men’s Health­me­nings­må­ling top­pet fak­tisk «mer vilje­styr­ke» sva­re­ne på hva som skul­le til for å spi­se sun­ne­re. Om det bare var så en­kelt.

>

Du tren­ger ikke å kut­te ut fa­vo­ritt­ma­ten for å få en flott kropp.

IKKE OVERDRIV

Vilje­styr­ke er som en muskel – du kan styr­ke den, men den har sine be­grens­nin­ger. Og til for­skjell fra lår- el­ler sete­musk­le­ne, flek­ser du den hver gang du ser vann-i-mun­nen-bil­der på so­sia­le medi­er el­ler går for­bi fast­food-sjap­per som gjør søp­pel­mat til­gjen­ge­lig hele døg­net, hele uken.

Den kan også bli ut­slitt av si­tua­sjo­ner uten mat: Vi til­brin­ger ca. tre ti­mer hver dag med å mot­stå im­pul­ser – happy hour i ste­det for tre­nings­stu­dio, flot­te seg med kost­ba­re sko i ste­det for å spa­re. Alt trek­kes fra det sam­me men­ta­le la­ge­ret. Når vilje­styr­ken vak­ler, tar vi li­ke­vel skyl­den og tror at vi mang­ler di­si­plin, mo­ti­va­sjon el­ler sys­tem (som fler­tal­let av re­spon­den­te­ne i en ame­ri­kansk un­der­sø­kel­se gjor­de).

All den­ne ne­ga­ti­vi­te­ten er satt sam­men av den kon­stan­te kon­sen­tra­sjo­nen på hva du ikke kan få (den muffin­sen) el­ler ikke vil gjø­re (spi­se karbo­hy­dra­ter). Dis­se re­strik­sjo­ne­ne, på top­pen av en ut­slitt «muskel», be­tyr mer stress. Som svar fri­gir krop­pen din kor­ti­sol, som kan ut­lø­se sug et­ter nett­opp den ty­pen fet, suk­ker­hol­dig mat som du øns­ker å unn­gå!

EN AN­NEN TYPE STYR­KE

Fore­still deg nå at du av­skri­ver vilje­styr­ke. Ikke ved å plan­te an­sik­tet i en bol­le med små­godt, men ved å ten­ke an­ner­le­des. I ste­det for «jeg kan ikke spi­se den ka­ken», prøv: «jeg vil nyte én bit». Så når du gir et­ter, kom­mer det fra et sted med styr­ke («jeg vel­ger det­te»), ikke ne­der­lag («jeg kan like gjer­ne»). Når du ikke sit­ter fast i «vil ha det, kan ikke få det»-syk­lu­sen, kan du til og med inn­se at blå­bær vil­le være like til­freds­stil­len­de.

Å etab­le­re gode va­ner kan gjø­re tan­ken på bær kon­tra kake in­stink­tiv. Si­den va­ner hånd­te­res av en an­nen del av hjer­nen enn den som sty­rer selv­kon­troll, kan det å kom­me inn i va­nen med å strek­ke seg et­ter frukt et­ter et mål­tid bety at du ikke en­gang ak­ti­ve­rer «bør jeg el­ler ikke»-de­len av hjer­nen.

Når du spi­ser noe du skul­le øns­ke at du ikke had­de gjort (og det kom­mer du til), skal du ikke være så hard mot deg selv. Et­ter­som min godteri­kon­trakt var byg­get på vilje­styr­ke ale­ne, før­te én sjo­ko­lade­bit til «jeg kan like gjer­ne spi­se opp hele greia». Men én god­teri­bit gjør deg ikke tykk mer enn det å ikke spi­se den vil re­du­se­re deg til dine «ide­el­le» pro­por­sjo­ner.

Når du slut­ter å pla­ge deg selv med vilje­styr­ke, kan du ta valg med mer makt bak. Og det vil gjø­re deg sun­ne­re, kan­skje litt slan­ke­re og helt sik­kert mye gla­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.