LANDMINE

Det­te hem­me­li­ge verk­tøy­et svir av fett og styr­ker og for­mer ar­me­ne slik du aldri før har sett det. Sex­bombe­kropp på vei!

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Ma­ris­sa Gains­burg

Ad­var­sel: Det kan fin­nes en skjult an­ord­ning plan­tet et el­ler an­net sted på tre­nings­sen­te­ret ditt. Den er helt unyt­tig, til den blir ak­ti­vert. Og … boom! Dy­na­mitt.

Vi snak­ker om land­mi­nen, et me­tall­fun­da­ment som om­gjø­res til et kraf­tig styrke­tre­nings­verk­tøy for hele krop­pen når det fes­tes til en vekt­stang. «Land­mi­nen be­ve­ger seg fly­ten­de i en bue, og an­gri­per kjer­nen og de mind­re støtte­musk­le­ne gjen­nom en hvil­ken som helst øvelse», sier per­son­lig tre­ner Ben Bruno i Los An­ge­les, som la­get det­te pro­gram­met eks­klu­sivt for Wo­men’s Health. «Dess­uten leg­ger den vel­dig lite press på led­de­ne, noe som sen­ker ri­si­ko­en for ska­de.» Det er for­di den ene en­den av vekt­stan­gen er for­ank­ret til gul­vet, slik at stan­gen kan lede krop­pen din gjen­nom den kor­rek­te be­ve­gel­sen. Skinn­leg­ge­ne dine hol­der seg ver­ti­ka­le i un­der­kropps­øvel­ser, og over­krop­pen for­blir høy og strak i øvel­ser for over­krop­pen, noe som be­skyt­ter knær­ne og ryg­gen. «Det er som en vekt­stang med støtte­hjul», sier Bruno. «Det tvin­ger deg til å hol­de krop­pen på lin­je, så du læ­rer kor­rekt tek­nikk med det sam­me.» En bo­nus til: Å hol­de den tun­ge stan­gen gjen­nom hver øvelse ut­ford­rer all mus­ku­la­tu­ren i ar­me­ne fra skuld­re­ne til un­der­ar­me­ne, slik at du får mag­re, lan­ge biceps. Klar for å prø­ve? Jepp, tenk­te meg det.

>

En ma­skin, to im­po­ne­ren­de biceps (og en sexy sixpack!).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.