LAD OPP FORBRENNINGEN

Det­te to-for-én-kardio- og styrke­pro­gram­met får opp far­ten på forbrenningen og gjør deg slan­ke­re mens du byg­ger musk­ler.

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Lind­sey Eme­ry

Ket­chup el­ler sen­nep? Fla­te sko el­ler høye hæler? Face­bo­ok el­ler Twit­ter? Det evi­ge spørs­må­let kardio- el­ler styrke­tre­ning er like vans­ke­lig å for­stå. Kardio­tre­ning er kjent som en ka­lo­ri­knu­ser, mens styrke­tre­ning byg­ger musk­ler og øker forbrenningen. Men du er ikke nødt til å vel­ge side: Et pro­gram som eks­per­ter har kalt meta­bolsk kon­di­sjo­ne­ring, gir det beste av beg­ge.

Ved å kom­bi­ne­re kor­te, høy­in­ten­si­ve tre­nings­pe­rio­der, lite til in­gen hvi­le mel­lom øvel­se­ne og be­ve­gel­ser for hele krop­pen, kom­bi­ne­rer meta­bolsk kon­di­sjo­ne­ring styr­ke, kraft og kardi­ovas­ku­lær ut­hol­den­het i én tre­nings­økt, sier Frank Sal­zone, tre­nings­in­struk­tør for Equi­nox i New York City. Det bi­drar også til å for­bed­re musk­le­nes evne til å bru­ke ener­gi un­der treningen, slik at du kan pres­se deg har­de­re og få bed­re re­sul­ta­ter over tid.

>

Grip et sett vek­ter og svi av fett – det tar bare 30 mi­nut­ter per dag!

Ly­der det for godt til å være sant? Det er in­gen gim­mick: En stu­die i In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Sport Nut­ri­tion and Exer­ci­se Metabo­lism fant at kvin­ner som gjen­nom­før­te en 10-øvel­ses styrke­run­de, had­de 13 pro­sent høy­ere ok­sy­gen­opp­tak (el­ler EPOC, som må­ler ener­gi­en som bru­kes til å ven­de krop­pen til­ba­ke til en hvile­til­stand) tre ti­mer et­ter tre­ning enn en kon­troll­grup­pe. Dess­uten var hvile­stoff­skif­tet (meng­den ka­lo­ri­er som for­bren­nes un­der hvi­le) de­res frem­de­les for­høy­et 16 ti­mer se­ne­re.

Alt det­te tatt i be­trakt­ning er det in­gen over­ras­kel­se at meta­bolsk kon­di­sjo­ne­ring inn­fø­res i sta­dig fle­re tre­nings­pro­gram­mer – blant an­net Equi­nox’ Met­con3-time, som ga in­spi­ra­sjon til den­ne tre­nings­øk­ten av Sal­zone. Klar til å fyre opp forbrenningen og stram­me opp hele krop­pen? Start her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.