ROMASKIN

En in­tens kardio­tre­ning som ikke kre­ver trede­møl­le? Ja takk! Den gam­mel­dag­se ro­ma­ski­nen kan være din bil­lett til å kom­me i bed­re form.

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Ma­ris­sa Gains­burg

De er en vik­tig del av de fles­te Cross­fit-sent­re. Det fin­nes tren­dy grup­peti­mer til de­res ære. Jo­da, ro­ma­ski­ne­ne som en gang sam­let støv i tre­nings­stu­dio­ene, er til­ba­ke for fullt – og det er godt nytt for krop­pen din.

Med ett ro­tak kob­ler du inn leg­ger, hamst­rings, musk­ler på for­si­de lår, mage­musk­ler, sete­musk­ler, rygg­musk­ler, skuld­re, biceps og triceps – to­talt bru­ker du 70 pro­sent av alle musk­le­ne i krop­pen. Og du kom­mer ikke bare til å bli stram­me­re: Forsk­ning vi­ser at du kan knu­se fle­re ka­lo­ri­er i en økt på det­te ap­pa­ra­tet enn på en el­lipse­ma­skin el­ler syk­kel når du svet­ter på sam­me in­ten­si­tets­nivå. Dess­uten har roere ge­ne­relt noen av de høy­es­te VO max-ni­vå­ene, på sam­me måte som lang­renns­lø­pe­re, noe som be­tyr at de er aero­bisk i bed­re form enn man­ge idretts­ut­øve­re. «Ro­ing er en god test på styr­ke og ut­hol­den­het», sier olym­pisk gull­me­dal­je­ro­er Erin Ca­fa­ro Mack­en­zie. «Hvis du er su­per­s­terk, men ikke har mas­se aero­bisk ut­hol­den­het, vil du kjen­ne det i lun­ge­ne. Har du ut­hol­den­het, men ikke styr­ke, vil du kjen­ne det i bein og armer. Ro­ing vil vise deg hvor svak­he­ten din lig­ger.» Inn­til den blir din styr­ke. Så – har vi solgt deg til din nye tre­nings­bestis? Tenk­te nok det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.