KETTLEBELLS

Kett­le­bell­s­ving er en øvelse som kan få hele krop­pen din i form (for ikke å nev­ne at den for­mer sexy mage­musk­ler!).

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Lau­rel Leicht

Hvis du har fått øye på en kett­le­bell av støpe­jern på tre­nings­sen­te­ret og ikke kan se for deg at den kan bru­kes til noe an­net enn dør­stop­per, skal du lese vi­de­re. Fors­ke­re har fun­net ut at de som gjør en 20-minutters kett­le­belløkt, svir av nes­ten 300 ka­lo­ri­er – og det er bare be­gyn­nel­sen. Når du reg­ner med den mus­kel­for­men­de ef­fek­ten de for­bren­te ka­lo­ri­ene har et­ter tre­ning, mens krop­pen re­pa­re­rer mus­kel­fi­bre­ne sine, kan det to­ta­le for­bru­ket øke til opp­til 50 pro­sent.

Så hva ven­ter du på? Du kan smel­le sam­men kardio- og styrke­tre­nin­gen din i én øvelse: kett­le­bell­s­ving. Bruk vår vei­led­ning for å få de aero­be for­de­le­ne av den­ne øvel­sen mens du sam­ti­dig de­fi­ne­rer skuld­re og rygg og styr­ker og for­mer bak, kjer­ne og armer. Kom igjen, sving kett­le­bel­len som en sjef!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.