PRØV DEN­NE 18-MINUTTERS SLANKEØKTEN

Vår nye fa­vo­ritt­økt re­du­se­rer både de van­li­ge tre­nings­pro­ble­me­ne (ikke tid, ikke noe tre­nings­sen­ter, in­gen mo­ti­va­sjon) og ma­gen, rum­pa og bei­na.

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Ma­ris­sa Gains­burg

Språk­fors­ke­re og nev­ro­lo­ger har ofte spe­ku­lert i at grun­nen til at så man­ge inn­fly­tel­ses­rike vi­deo­er med fore­drags­hol­de­re går vi­ralt, er at de hol­des in­nen­for en 18-mi­nut­ters­gren­se – len­ge nok til å være me­nings­ful­le, men kor­te nok til ikke å kje­de vet­tet av deg.

Vårt nye tre­nings­pro­gram, All in 18, er ba­sert på de sam­me ide­ene og gir deg kjap­pe øk­ter som be­vi­se­lig re­du­se­rer fett og styr­ker og for­mer krop­pen fra topp til tå in­nen­for den­ne ma­gis­ke tids­ram­men. Vi en­ga­sjer­te en av de beste til å føre an: tre­ner Ida­lis Ve­laz­quez. Ve­laz­quez har grunn­lagt sitt eget per­son­lig tre­ner-fir­ma, IV Fit­ness, og er også en Insta­gram-stjer­ne

(for ikke å nev­ne tid­li­ge­re topp fem-fi­na­list i WHS Next

Fit­ness Star-kon­kur­ran­se!). Hun vi­ser oss hvor­dan vi kan gjø­re ide­er til vir­ke­lig­het.

>

Kom i bed­re form med vår re­vo­lu­sjo­ne­ren­de tre­nings­plan.

Hun er dess­uten mam­ma med li­ten tid til seg selv, så hver øvelse er ut­vik­let med trav­le kvin­ner i tan­ke­ne. Øk­ten er kjapp, kre­ver et mi­nu­mum av ut­styr hjem­me

(et mini­bånd og noen ma­nua­ler) og kan til­pas­ses et­hvert form­nivå. Og den går løs på om­rå­de­ne vi stre­ver mest med: lår, mid­je, rumpe og bak­si­den av ar­me­ne. «Et­ter at jeg fikk min and­re dat­ter, had­de jeg en pe­rio­de da jeg ikke tren­te så ofte som jeg plei­de, og jeg mis­tet styr­ke og fast­het i dis­se «pro­blem­om­rå­de­ne», sier Ve­laz­quez. «Jeg eks­pe­ri­men­ter­te med for­skjel­li­ge me­to­der til jeg fant ut at å bru­ke mot­stands­bånd i øvel­ser med høy in­ten­si­tet gjen­opp­byg­get og om­for­met krop­pen min.» Fle­re år se­ne­re har kom­bo­en hjul­pet hen­ne til å be­hol­de den krop­pen – og nå får du den hem­me­li­ge opp­skrif­ten.

Vi­ten­ska­pen ly­ver ikke: Stu­di­er vi­ser at strikk øker mus­kel­ak­ti­ve­rin­gen med ca. 20 pro­sent, spe­si­elt i ba­ken (den største ka­lori­for­bren­nings­ma­ski­nen i krop­pen), så hver re­pe­ti­sjon er gjort så stor som mu­lig. Og mot­stands­in­ter­val­le­ne i høy in­ten­si­tet? Forsk­ning fra North Da­ko­ta Sta­te Uni­ver­sity an­ty­der at de kan for­bren­ne dob­belt så man­ge ka­lo­ri­er som man tid­li­ge­re trod­de – mer som 26 per mi­nutt. Det må sies at øk­ten er tøff, men Ve­laz­quez hei­er på deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.