Du er LÆRINGSORIENTERT

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 1 -

Du har størst sann­syn­lig­het for å lyk­kes med å nå tre­nings­må­le­ne dine når du kan pluk­ke opp ny in­for­ma­sjon på vei­en. Unn­gå van­li­ge «spis mind­re og tren»-re­gi­mer (som du sy­nes er kje­de­lig), og finn ak­ti­vi­te­ter som sys­sel­set­ter både kropp og hjer­ne.

MOTIVASJONSMETODE

MED MAT

Fyll på med kunn­skap.

Slå på bok­or­men i deg og for­dyp deg i le­sing av eti­ket­ter og sun­ne ma­topp­skrif­ter. Hvis du ikke kan del­ta på kurs, til­byr The Aca­de­my of Nut­ri­tion and Die­te­tics’ nett­sted, ea­tright. org, gode er­næ­rings­tips for selv­stu­di­um.

MED TRE­NING

Bytt ut din van­li­ge tre­nings-spille­lis­te med en spen­nen­de podkast du len­ge har hatt lyst til å høre, men aldri har fått tid til. El­ler hva med en lyd­bok? Du kan bli full­sten­dig dis­tra­hert fra det fak­tum at mage­musk­le­ne svir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.