Du er RELASJONSORIENTERT

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 1 -

Men­nes­ker som tren­ger men­nes­ker, har stør­re sann­synn­lig­het for å hol­de seg til slan­ke- og tre­nings­pro­gram­mer enn dem som gjør det ale­ne. Men det har en ulem­pe: Sto­ler du på kom­pis­sys­te­met, be­tyr det at du blir bare så sunn og sterk som kom­pi­se­ne.

MOTIVASJONSMETODE

MED MAT

Ikke med i noen slanke­grup­pe? Bruk de sun­ne ven­ne­ne dine i ste­det, selv dem som hol­der til langt unna. Fors­ke­re ved Duke Uni­ver­sity fant ut at når kvin­ner teks­tet dag­lig om hva de spis­te, gikk de ned nes­ten halv­an­nen kilo på seks må­ne­der, mens de som ikke gjor­de det, la på seg litt over en kilo. El­ler av­tal en fast dato for lunsj el­ler et ukent­lig spleise­lag der hver tar med seg en sunn rett. Sun­ne va­ner er smitt­som­me: Da fors­ke­re i hem­me­lig­het in­stru­er­te to av tre venn­in­ner om ikke å spi­se ka­ke­ne som ble satt fram, klar­te det tred­je (uvi­ten­de) med­lem­met også of­te­re å mot­stå dem – til og med et­ter at ven­ne­ne had­de gått og hun var ale­ne om å bli fris­tet.

MED TRE­NING

En stu­die fra Kan­sas Sta­te Uni­ver­sity fant ut at en tre­nings­part­ner i bed­re form kan dri­ve deg til å tre­ne opp­til 200 pro­sent

(!) len­ger og har­de­re.

Prøv en vir­tu­ell venn: Da Nort­hwestern Uni­ver­sity­fors­ke­re fulg­te med­lem­mer av et slanke­pro­gram på net­tet, fant de ut at de med flest ven­ner på so­sia­le medi­er gikk mest ned i vekt (opp­til 8 pro­sent av de­res to­ta­le kropps­vekt).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.