Du er SPENNINGSORIENTERT

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 1 -

Adre­na­l­in­junki­er som deg jak­ter all­tid på li­vets nes­te opp­le­vel­se. Men din rast­løse na­tur be­tyr også at du ikke tak­ler stren­ge reg­ler el­ler mono­to­ni så bra – ver­ken på tal­ler­ke­nen el­ler tre­nings­stu­dio­et. Uten noe ru­ti­ne i det hele tatt er det lett å gå opp og ned i vekt som en jojo.

MOTIVASJONSMETODE

MED MAT

Im­puls­kjøp er din sva­ke side, så ikke hand­le når du er sul­ten, og skriv lis­te, noe som for­bin­des med sun­ne­re kost­hold og la­ve­re BMI. Du har lett for å ta det førs­te du ser når du er sul­ten, så fyll opp med sun­ne valg – som for­hånds­kut­tet frukt og grønt el­ler tør­ket frukt og nøt­ter stekt med spis­skum­men, hvit­løk og ka­jen­ne – i gjen­nom­sik­ti­ge be­hol­de­re. (Spi­cy mat kan ap­pel­le­re til din fare­els­ken­de psy­ke og øker dess­uten forbrenningen mid­ler­ti­dig.)

MED TRE­NING

Du vil aldri els­ke trede­møl­len, men du kan ikke strikk­hop­pe deg til va­rig vekttap. Din løs­ning: Tren uten­dørs. Skif­ten­de om­gi­vel­ser kan bi­dra til at du hol­der ut dag­li­ge løpe­tu­rer, spe­si­elt hvis du va­rie­rer ru­ten. Det fin­nes også nett­ste­der som Dai­ly Burn, som lar deg strøm­me for­skjel­li­ge tre­nings­pro­gram for rundt 80 kr per må­ned. Bo­nus: Stu­di­er vi­ser at økt tre­ning kan ut­ford­re musk­le­ne til å job­be har­de­re, noe som kan for­bren­ne fle­re ka­lo­ri­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.