PLA­NEN DIN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 2 -

Kun 15 mi­nut­ter og så fer­dig, da­mer! Hø­res det lett ut? Vent til du har prøvd det. Den­ne run­den for­mer ar­me­ne, skuld­re­ne, bei­na, rum­pa, ryg­gen og ma­gen – så, ja, egent­lig alt – og set­ter full fart på fett­for­bren­nin­gen.

SLIK FUN­GE­RER DET:

Du gjør tre run­der.

Be­gynn med den førs­te run­den, sett en tid­ta­ker på 5 mi­nut­ter og full­før 10 re­pe­ti­sjo­ner av hver øvelse i rekke­føl­ge, gjen­ta run­den så man­ge gan­ger du kla­rer in­nen den ram­men. Gjen­ta umid­del­bart med run­de 2 og 3.

DIN OPPFATTEDE INNSATS:

Pau­se­ne dine er ba­sert på en ska­la fra 1 til 4

(1 er to­talt av­slap­pet og 4 knapt i stand til å snak­ke, pus­te el­ler gjø­re en re­pe­ti­sjon til). Ta en kjapp puste­pau­se når du når topp­so­nen. Når du er til­ba­ke på 2 (du kan snak­ke, men pul­sen er for­høy­et), hopp rett til­ba­ke til der du av­slut­tet. (Klok­ka går en­ten du be­ve­ger deg el­ler ikke!)

DET­TE TREN­GER DU:

Du tren­ger bare et par ma­nua­ler til det­te pro­gram­met, men stør­rel­sen har noe å si. For å fin­ne rik­tig vekt, bruk Te­tas test: Finn den tyngs­te vek­ten du kan gjø­re 10 skik­ke­li­ge bi­cep­scurls med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.