SE DET KLART

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 3 -

Far­ger har sterk ef­fekt på krop­pen. De fles­te blå­far­ger be­trak­tes som be­ro­li­gen­de, mens oran­sje for­bin­des med ener­gi; å se på det un­der tre­ning gir deg et løft. Om­gitt av hvi­te veg­ger? Griffith ber ele­ve­ne sine luk­ke øyne­ne og se for seg or­det ener­gi i oran­sje bok­sta­ver når de tren­ger et puff. Er du på løpe­tur el­ler i bas­sen­get, gjør det­te i en 30-se­kun­ders pau­se før du fort­set­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.