LA DET ROCKE

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 3 -

Som tid­li­ge­re DJ sier Griffith at san­ge­ne kan være like vik­tig som selve ti­men. Stu­di­er vi­ser det sam­me: Å lyt­te til mu­sikk mens du gjør kardio kan øke ut­hol­den­he­ten med 15 pro­sent. Det fun­ge­rer når du løf­ter vek­ter også – fors­ke­re fant at kvin­ner for­bed­ret bein­styr­ke og ut­hol­den­het mens de lyt­tet til mo­ti­ve­ren­de mu­sikk i lø­pet av fire ukers mot­standstre­ning for bei­na. Bare sørg for å føl­ge «80 i 90»-re­ge­len for å be­skyt­te hør­se­len: Hold vo­lu­met på 80 pro­sent av maks­nivå, og ikke lytt i mer enn 90 mi­nut­ter om da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.