KNE­BØY AVSLØRER

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Man­ge prof­fer bru­ker kne­bøy til å vur­de­re en kli­ents kropp før tre­ning. «Den avslører prak­tisk talt alt», sier Ky­le Dobbs, le­der for de per­son­li­ge tre­ner­ne ved Wright Fit tre­nings­stu­dio i New York City. Sett deg i en grunn­leg­gen­de kropps­vektskne­bøy, og sjekk din egen ut­fø­rel­se for dis­se van­li­ge ut­ford­rin­ge­ne.

Asym­met­ris­ke bein

Du leg­ger for mye vekt på én side, slik at krop­pen ser litt uba­lan­sert ut. Du kan kun leg­ge mer­ke til det ved å se i et speil.

År­sa­ken: Du har tro­lig hatt en pla­ge el­ler ska­de på den si­den du le­ner deg bort fra, en­ten ny­lig (i så fall fø­ler du litt ube­hag) el­ler i for­ti­den (du har sann­syn­lig­vis ut­vik­let en mus­ku­lær uba­lan­se, hvor den fris­ke­re si­den ble ster­ke­re enn den and­re). Smer­te el­ler ei, du må fik­se uba­lan­sen: Den bed­re si­den din vil fort­set­te å bli ster­ke­re til den ikke len­ger kan over­kom­pen­se­re, noe som vil føre til ska­de på den ene el­ler and­re si­den. Løs­nin­gen: Opp­søk fy­sio­te­ra­peut for å fin­ne ut hva som får deg til å fa­vo­ri­se­re den ene si­den. Når du har dia­gno­sen, kan te­ra­peu­ten hjel­pe deg med be­hand­ling.

Knær for­bi tær

I bun­nen av kne­bøy­en er ikke knær­ne på lin­je med tær­ne, men går for­bi dem, slik at krop­pen din le­ner seg litt for­over. Hæ­le­ne dine løf­ter seg fak­tisk fra un­der­la­get og flyt­ter tyngde­kraft­sen­te­ret ditt fram­over. Ikke bare går du glipp av kne­bøy­ens for­de­ler for ba­ken, du kan også fal­le. År­sa­ken: Pro­ble­met kan van­lig­vis spo­res til­ba­ke til dårl­lig ak­ti­ve­ring av sete­musk­le­ne. Med and­re ord set­ter kne­bøy­ene dine i gang sitt-til­ba­ke-be­ve­gel­sen i ste­det for sete­musk­ler og hamst­rings. Du kan også ha stram­me leg­ger og ank­ler, kan­skje på grunn av dag­lig jog­ging el­ler bruk av sti­lett­hæ­ler, som hind­rer deg i stå støtt. Løs­nin­gen: Tren sete­musk­le­ne til å slå seg på un­der øvel­sen ved å gjø­re mark­løft og esel­spark, og strekk leg­ge­ne ved å bøye an­net­hvert kne i yo­gastil­lin­gen «hund som ser ned.»

Svai i kors­ryg­gen

Idet du syn­ker ned i kne­bøy, svai­er rygg­søy­len seg ut­over sin na­tur­li­ge kur­ve og krop­pen er mer som en halv U enn en V. Det­te leg­ger press på rygg­søy­len og kan gi ska­der. År­sa­ken: Du li­der av stram­me hof­ter og musk­ler langs si­de­ne av ryg­gen. Det gir an­terior bek­ken­tilt, der hof­te­ne ro­te­res fram­over, ma­gen stik­ker ut og rygg­søy­len svaies.

Løs­nin­gen: Styrk kjerne­mus­ku­la­tu­ren med plan­ken minst to gan­ger i uken og bruk skum­rul­le på rygg­musk­le­ne: Ligg på si­den med en rul­le un­der arm­hu­len og rull krop­pen opp og ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.