FÅ DET TIL Å FUNKE FOR DEG

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 5 -

Kne­bøy bør aldri mar­keds­fø­res som en «one size, pas­ser alle»-øvelse. «In­gen er like ana­to­misk per­fek­te som Da Vin­cis dia­gram­mer», sier

Rei­nold. Selv om du bør leke med alle ty­per kne­bøy, kan det å prø­ve å til­pas­se ut­fø­rel­sen til krop­pens be­grens­nin­ger, spe­si­elt fa­son­gen på armer og bein, gjø­re øvel­sen mer eg­net – og ef­fek­tiv – for deg. Sjekk ut dis­se åtte va­ri­an­te­ne for å fin­ne ut hvil­ke jus­te­rin­ger som fun­ge­rer best for din kropp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.